Drážďanské prednášky zo sociálnej práce

22. a 23. mája 2017 Katedru sociálnej práce PF UMB navštívili kolegovia z Evangelische Hochschule Dresden, menovite Dr. Thomas Drößler, ktorý prednášal pre študentov odboru sociálna práca v okruhoch tém German Youth 2015 – Results of the 17th Shell Youth Survey a Social Work and studying Social Work in Germany, Structure of Social welfare in Germany a ďalej prof. Dr. Marcus Hußmann s okruhmi The discourse about “spacing” in Germany, The family support centres, Findings of evaluation: the working principles of the family centres. Študenti tiež využili priestor na priame otázky prednášajúcim. Hostí prijal dekan PF UMB doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD., s ktorým si vzájomne predstavili postavenie a ciele svojich inštitúcií, prijala ich aj prodekanka PF UMB pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD., ktorá podporila spoluprácu oboch inštitúcií nielen v programe Erazmus+. Následne rokovali zahraniční partneri s členmi Katedry sociálnej práce o konkrétnych možnostiach a formách spolupráce vo viacerých oblastiach s dôrazom na oblasť vedy a výskumu. Je potrebné dodať, že štúdium sociálnej práce v Drážďanoch má vysokú kredibilitu v celonemeckom prostredí.