Aktuálne otázky školskej psychológie X.

Dňa 17.05.2017 sa na pôde Pedagogickej fakulty konal odborný seminár Aktuálne otázky školskej psychológie X. organizovaný Asociáciou školskej psychológie a Katedrou psychológie PF UMB, ktorého súčasťou okrem prednášky PhDr. Miroslavy Čerešníkovej, PhD. (Kultúrna a sociálna citlivosť pri diagnostike rómskych detí) boli aj workshopy Prof. PhDr. Evy Gajdošovej, CSc. (Projektívne techniky v práci školského psychológa) a PhDr. Viktora Gatiala, PhD. (Rozvoj jazykových kompetencií detí predškolského veku).