1. marca 2011 - medzinárodná teologická konferencia "Biblia a etika: Etické dimenzie správania"

Dňa 1. marca 2011 na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici organizovala Katedra evanjelikálnej teológie a misie PF UMB v spolupráci s Husitskou teologickou fakultou UK v Prahe, University of Seged v Maďarsku a Cardinal Stefan Wyszynski University vo Varšave medzinárodnú teologickú vedeckú konferenciu pod názvom "Biblia a etika: Etické dimenzie správania"

Zámer konferencie:
Paradoxom konca 20. a začiatku 21. storočia je postupná strata vplyvu normatívnych inštitúcií a skutočnosť, že spoločnosť musí riešiť stále zložitejšie etické dilemy. Výsledky vedeckého výskumu otvárajú diskusiu k doteraz nepoznaným situáciám a etickým alternatívach ich riešenia. Uvedený stav je pre súčasný svet neodkladnou výzvou.

Do tejto diskusie prispela aj organizovaná vedecká konferencia. Kladieme si otázky, či môžu analýzy a argumenty kresťanov, ktoré sa nachádzajú v Božom zjavení; v stvoriteľskom poriadku; v judeo-kresťanskej tradíciách; v racionálnych utilitaristických úvahách; odpovedať na hlboké túžby/obavy ľudí? K rozborom kresťanských teológov by sme radi pozvali aj partnerov z iných vedných disciplín (filozofie, psychológie, sociológie, ekonómie, pedagogiky a politológie).

Garant konferencie bola:  Doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.