23. november 2010 - prednáška s RNDr. Emilom Pálešom, CSc.

Dňa 23.11.2010 sme na našej fakulte privítali RNDr. Emila Páleša, CSc z Bratislavy, ktorý predniesol prednášku na tému Je stredoveká angelológia vedou? s podtitulom Malý kurz používania kritérií pravdivosti na kontroverznej vedeckej teórii. Akcia bola organizovaná v spolupráci Katedry etickej a občianskej výchovy spolu s Centrom pre celoživotné vzdelávanie. Jej cieľom bolo poskytnúť študentom, pedagógom, ale aj širšej verejnosti hodnotnú alternatívu, niečo s čím sa bežne v rámci univerzitného vzdelávania nemôžu stretnúť. Páleš vysvetlil poslucháčom svoju teóriu o siedmich duchoch času, ktorá má svoju paralelu v stredovekej náuke o anjeloch. Na základe rozsiahleho výskumu periodických a synchrónnych javov v dejinách dokazoval, že v dejinách a v kultúre sa strieda sedem základných archetypov či archanjelov, ktoré inšpirujú jednotlivé kultúrne epochy. Archanjeli predstavujú duchov času, ktorí pôsobia na kolektívne nevedomie ľudstva a vtláčajú svoju špecifickú formu dianiu v spoločnosti, ale aj v prírode. V súčasnosti, keď prevláda v historiografii skepticizmus ohľadne nejakých dejinných rytmov, predstavuje Pálešova angelológia v celosvetovom meradle ojedinelú vedeckú prácu. Dá sa povedať, že prednáška o angelológii splnila svoj účel, lebo poskytla študentom nový hodnotný spôsob ako sa pozerať na vývoj spoločnosti a prírody. Záujem o prednášku predčil očakávania, lebo počet záujemcov vysoko presiahol kapacitu miestnosti. Za priateľské prijatie daroval Emil Páleš Katedre etickej a občianskej výchovy prvý diel svojej Angelológie dejín.

 Mgr. Jozef Bugár, PhD.
Katedra etickej a občianskej výchovy