Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Voľby dekana 2007

Akademický senát PF UMB na svojom zasadnutí 30. 1. 2007 zvolil do funkcie dekana PF UMB Prof. PaedDr. Pavla Odaloša, CSc.

O funkciu dekana sa uchádzali Prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc., Doc. PaedDr. Jiří Michal. PhD. a Prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa pracovných úspechov.