Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Učiteľská mobilita

Dekan PF UMB prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc. dňa 14. marca 2007 oficiálne prijal
Dr. psych. Irinu Strazdinu z Lotyšska, ktorá realizovala učiteľskú mobilitu na Katedre psychológie PF UMB v čase od 12. - 18.3. 2007.

Dr. psych Irina Strazdina pracuje na Liepāja Academy of Pedagogy, the University of Latvia.
V rámci pobytu uskutočnila prednášky na témy:

Possibilities to Develop Critical Thinking during Study Process
Možnosti rozvíjania kritického myslenia v priebehu štúdia.
Adult Psychology Topicality in Europe
Aktuálne témy psychológie dospelých v Európe.
Personality Psychological Protection System
Obranný systém osobnosti.
Development Psychology - Adult Programming, Activities, its Influence on Human Life.
Vývinová psychológia - aktivity programovania dospelých, jeho vplyv na ľudský život.

Vedenie fakulty uvítalo možnosti spolupráce s touto inštitúciu v oblasti pedagogickej, vedecko-výskumnej i publikačnej.