Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Odovzdávanie ceny Akadémie vzdelávania Doktorand 2006

Dňa 21. 3. 2007 na zasadnutí Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UMB bola slávnostne udelená cena Akadémie vzdelávania Doktorand 2006 týmto doktorandom PF UMB:

  1. PaedDr. Milene Lipnickej, PhD. za vynikajúcu dizertačnú prácu Stimulácia rozvoja grafomotoriky a podpora vývinu gramotnosti u detí so špeciálnymi potrebami v predškolskom veku.
  2. Mgr. Nore Trnkovej Kúdelkovej, PhD. za vynikajúcu dizertačnú prácu Výtvarné hry s písmom na 1. stupni ZŠ.
  3. PaedDr. Rastislavovi Kollárovi, PhD. za vynikajúcu dizertačnú prácu Stav vyučovania futbalu na 1. stupni ZŠ a možnosti skvalitnenia jeho výučby.
  4. Mgr. Anne Gálisovej za knižnú publikáciu Cvičebnica zo slovenského jazyka pre žiakov s neslovenským materinským jazykom.
  5. PhDr. Miroslavovi Sližikovi za knižnú publikáciu Teória a didaktika karate.

Ceny najlepším doktorandom prišiel odovzdať prof. Ing. Ján Kurty, PhD., ktorý je členom Ústrednej rady Akadémie vzdelávania a rektorom Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši.