Odovzdávanie ceny Akadémie vzdelávania Doktorand 2006

Dňa 21. 3. 2007 na zasadnutí Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UMB bola slávnostne udelená cena Akadémie vzdelávania Doktorand 2006 týmto doktorandom PF UMB:

  1. PaedDr. Milene Lipnickej, PhD. za vynikajúcu dizertačnú prácu Stimulácia rozvoja grafomotoriky a podpora vývinu gramotnosti u detí so špeciálnymi potrebami v predškolskom veku.
  2. Mgr. Nore Trnkovej Kúdelkovej, PhD. za vynikajúcu dizertačnú prácu Výtvarné hry s písmom na 1. stupni ZŠ.
  3. PaedDr. Rastislavovi Kollárovi, PhD. za vynikajúcu dizertačnú prácu Stav vyučovania futbalu na 1. stupni ZŠ a možnosti skvalitnenia jeho výučby.
  4. Mgr. Anne Gálisovej za knižnú publikáciu Cvičebnica zo slovenského jazyka pre žiakov s neslovenským materinským jazykom.
  5. PhDr. Miroslavovi Sližikovi za knižnú publikáciu Teória a didaktika karate.

Ceny najlepším doktorandom prišiel odovzdať prof. Ing. Ján Kurty, PhD., ktorý je členom Ústrednej rady Akadémie vzdelávania a rektorom Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši.