Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

19.-21.novembra 2007 - Dohoda o spolupráci, Srbsko

V dňoch 19.11. - 21.11. 2007 dekan PF UMB prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc. a prodekani doc. PaedDr. Pavol Bartík, PhD. a PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. boli na oficiálnej návšteve v Srbsku. Rokovali o spolupráci na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci, kde sa nachádza detašované pracovisko Pedagogickej fakulty v Sombore, ktoré pripravuje učiteľov pre 1. stupeň ZŠ v slovenskom jazyku. 20.11. 2007 bola podpísaná Dohoda o spolupráci medzi PF UMB a PF v Sombore. Uvedená dohoda predstavuje veľké možnosti spolupráce, najmä v oblasti prípravy učiteľov pre 1. stupeň ZŠ.
21.11. 2007 naša delegácia navštívila Filozofickú fakultu Univerzity v Novom Sade, kde o možnej spolupráci rokovali s dekankou fakulty.
Oficiálna návšteva v Srbsku mala úspešný priebeh a boli vytvorené zmluvné podmienky pre ďalšiu spoluprácu.