Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Stretnutie dekanov slovenských a českých pedagogických fakúlt v Bešeňovej, 24. februára 2005

V Českej republike sa už niekoľko rokov pravidelne stretáva Asociácia dekanov pedagogických fakúlt, aby sa fakulty vzájomne radili o spoločnom postupe osobitne vo v otázkach týkajúcich sa učiteľského štúdia. Na svoje stretnutia, ktoré sa konajú obvykle raz za štvrťrok, prizýva aj dekanov pedagogických fakúlt zo Slovenska.

Tieto stretnutia boli prvotnou inšpiráciou pre troch dekanov slovenských pedagogických fakúlt - doc. PhDr. Gabrielu Porubskú, CSc. (PF UKF Nitra), doc. PhDr. Milana Portika, CSc. (PF PU Prešov) a prof. PhDr. Beatu Kosovú, CSc. (PF UMB Banská Bystrica), aby spoločne zorganizovali širšie česko-slovenské rokovanie predstaviteľov pedagogických fakúlt za účasti hostí z Poľska a Maďarska, ktoré by sa zaoberalo základnými otázkami školstva a prípravy učiteľov. Cieľom stretnutia bola jednak komparácia vývoja v oboch krajinách po roku 1989, výmena aktuálnych informácií a rokovania o ďalšej vzájomnej spolupráci. Na stretnutí sa zúčastnilo 60 dekanov a prodekanov zo všetkých deviatich pedagogických fakúlt z Čiech a z piatich pedagogických fakúlt zo Slovenska. Nezáujem o takýto druh stretnutia prejavila len Pedagogická fakulta UK z Bratislavy. Ako hostia sa zúčastnili zástupcovia pedagogických fakúlt z Katovíc a z Egru.

Prvý deň rokovania sa niesol v znamení porovnávania doterajších krokov uskutočnených v koncepcii rozvoja školstva v Čechách a na Slovensku. Prof. PhDr. Jiří Kotásek, CSc. vo svojom referáte uskutočnil pregnantnú analýzu ponovembrového vývoja českého školstva a to ako v oblasti tvorby koncepcie rozvoja školstva a vzdelanosti a jej implementácie do reformy základného a stredného školstva, tak aj v oblasti legislatívnych krokov Vlády ČR a českého parlamentu. Zhodnotil tiež doterajšie úspechy, ale i úskalia v tomto procese. Z jeho vystúpenia vyplynulo, že transformácia českého školstva výrazne pokročila a Česká republika v značnej miere nastúpila cestu kompatibility s Európskou úniou. Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. potom zhodnotil vzdelávaciu politiku a rozvoj slovenského školstva. Osobitne vyzdvihol prípravu viacerých koncepcií školstva, ktoré vyústili do tvorby Národného programu výchovy a vzdelávania. Žiaľ v porovnaní s českou stranou musel skonštatovať, že okrem decentralizácie riadenia a zmien vo financovaní škôl sa žiadne iné transformačné procesy, najmä tie, ktoré sa týkajú kurikulárnej transformácie, na Slovensku ešte dostatočne nerozbehli. Prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. na žiadosť českej strany podrobne vysvetlila zmeny vo vysokoškolskom štúdiu na Slovensku, osobitne štruktúrované štúdium (bakalárske a magisterské) v podmienkach učiteľského štúdia a jeho jednotlivých študijných odborov. V diskusii sa českí dekani zaujímali o sústavu študijných odborov, ktorú v takom poňatí, ako je naša, na českej strane nemajú, ako aj o koncipovanie učiteľských štúdií tak, aby nemohlo dôjsť k zníženiu jeho úrovne.

Druhý deň stretnutia bol venovaný aktuálnym problémom pedagogických fakúlt v oblasti štúdia i výskumu. Bohatá diskusia sa rozprúdila najmä k dvom diamentrálne odlišným problémom. Prvý uviedol svojím vystúpením doc. Ing. Jozej Polák, CSc., keď zhodnotil stav a perspektívy využitia e-learningu v štúdiu na slovenských učiteľských fakultách. Druhý otvoril svojím referátom doc. PhDr. Milan Portik, CSc. keď prezentoval skúsenosti a aktivity slovenských pedagogických fakúlt v oblasti vzdelávania rómskych žiakov. Ukázalo sa, že oba tieto problémy sú rovnako aktuálne v oboch krajinách a výmena skúseností z ich riešenia je mimoriadne potrebná.

Počas tohto nezvyčajného zasadnutia sa uskutočnilo okrem oficiálneho programu, množstvo dvojstranných rokovaní o konkrétnych otázkach vzájomnej česko-slovenskej spolupráce. V nich dominovali najmä otázky mobilít učiteľov a študentov a vzájomná pomoc pri kvalifikačnom raste vysokoškolských učiteľov. Pedagogická fakulta UMB popri tomto stretnutí podpísala dohodu o vzájomnej spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a niekoľko rámcových dohôd týkajúcich sa mobilít učiteľov a študentov v rámci programu SOKRATES. V spoločenskej časti programu si hostia zo zahraničia posilnili svoje zdravie kúpeľom v termálnych kúpeľoch a zopakovali si svoju znalosť slovenských ľudových piesní s hudobným súborom Šarišan z Prešova. Slovenskí organizátori veria, že českí kolegovia si zo stretnutia v Bešeňovej odniesli veľmi dobré dojmy a že toto stretnutie bude novým nástupom do intenzívnejšej a pravidelnejšej vzájomnej spolupráce.

Prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.