Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

2. pracovný seminár riešiteľov štátnej objednávky, 21.-23. apríla 2004

Zvyšovanie úrovne socializácie rómskej komunity prostredníctvom systémov vzdelávania sociálnych a misijných pracovníkov a asistentov učiteľa

21. - 23. apríla 2004 v Tatranskej Lomnici


Na seminári sa zúčastnilo 90 účastníkov najmä z PF UMB v Banskej Bystrici, PF PU v Prešove a MPC v Prešove

Tematické zameranie seminára:

Koncepčné a terminologické otázky multikultúrnej výchovy, vzdelávanie príslušníkov minorít, osobitne Rómov v krajinách Európy.
Doterajšie výsledky výskumov, postavenia a práce rómskeho asistenta učiteľa, skúsenosti s prípravou rómskych asistentov učiteľa, poňatie práce a profil absolventa asistenta učiteľa.

Poňatie práce a štúdia sociálneho a misijného pracovníka, skúsenosti so sociálnou a misijnou prácou v rómskych komunitách.

Výcvikový program pre riešiteľov štátnej objednávky - multikultúrna a rasová znášanlivosť a tolerancia, protipredsudková výchova, interkultúrna komunikácia a kritická analýza textu.