Eko kampaň na PF UMB

AJ MY SME ENVIRO

Od akademického roka 2019/2020 sa začíname na PF UMB cielene venovať téme odpadu. Naším cieľom je znížiť množstvo odpadu vyprodukovaného učiteľstvom, študentstvom a návštevníkmi PF UMB a zvýšiť separáciu odpadu.

 EKO kampaň, ktorú spúšťame, je úvodnou aktivitou ku komplexnejšiemu riešeniu eko aktivít na PF UMB.

 Kampaň je postavená na troch základných princípoch:

  1. Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne.
  2. Nevyhadzujme všetko. Sú veci, ktoré sa dajú opätovne použiť a niekomu inému môžu poslúžiť.
  3. Ak sa nedajú veci použiť opätovne, správne ich recyklujme.

Niektoré aktivity, ktoré budeme realizovať, sme pripravili so študentmi a študentkami v prechádzajúcom roku. Chceme Vás však prizvať do spolupráce. Radi by sme vytvorili skupinu zloženú zo zamestnanectva a študentstva, ktorá sa tejto téme bude cielene venovať, zrealizuje ekoaudit a navrhne zlepšenia v tejto oblasti.

Východiskovým stavom kampane, ktorú začneme v akademickom roku 2019/2020 je množstvo odpadu vyprodukovaného na PF UMB za rok 2018:

  • Komunálny odpad: 225 kontajnerov (kapacita jedného kontajnera 1100l)
  • Nebezpečný odpad (pc, monitory, notebooky, batérie, žiarivky); 56 kg
  • Obyčajný elektro odpad (káble, tlačiarne, skenery, telefóny, príslušenstvo k pc, kanvice, projektory, písacie stroje): 413 kg
  • Množstvo papiera a plastov nie je možné zistiť (kontajnery sa vyvážaj raz za týždeň, alebo podľa potreby ale nevedie sa štatistika). Podľa vyjadrenia upratovačiek sa v nádobách na separovaný zber často  nachádza odpad, ktorý od nich nepatrí.

Ak máte už teraz tipy ako znížiť odpad, dajte nám vedieť. Ak máte záujem o zapojenie sa do tejto skupiny,                                              prosím kontaktujte doc. PhDr. Alžbeta Brozmanovú Gregorovú, PhD.

alzbeta.gregorova@umb.sk