Dekanát

Tajomníčka

PhDr. Martina Straková

PhDr. Martina Straková

Tajomníčka

Telefón:
048 446 4223
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 308

Zodpovednosť za rozpočet, za dodržiavanie pravidiel hospodárenia a efektívneho nakladania s finančnými prostriedkami a zvereným majetkom fakulty
Riadenie, organizácia a kontrola hospodárskej a správnej činnosti fakulty
Príprava a organizovanie realizácie investičných akcií fakulty
Prevádzkové záležitosti fakulty

Referát dekana a tajomníčky

Mgr. Alena Zvarová

Mgr. Alena Zvarová

Referentka

Telefón:
048 446 42 22
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 309

Organizačné zabezpečenie podujatí v kompetencii dekana a tajomníčky PF
Evidencia riadiacich aktov
Aktualizácia adresných mailových skupín pdf gremium, pdf kolegium, pdf veduci katedier, pdf referenti a pdf sekretarky
Správa registratúrneho strediska, zabezpečenie vyraďovacieho konania spisov

Oddelenie miezd a ľudských zdrojov

Ing. Zuzana Lakomčíková

Ing. Zuzana Lakomčíková

Referentka, Oddelenie miezd a ľudských zdrojov

Telefón:
048 446 4243
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 314

Komplexná personálna agenda od vzniku po skončenie pracovného pomeru
Organizačné zabezpečenie výberových konaní
Spravovanie dochádzkového systému

Mgr. Nikoleta Švecová

Mgr. Nikoleta Švecová

Referentka, Oddelenie miezd a ľudských zdrojov

Telefón:
048 446 4241
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 313

Pedagogické a odborné praxe
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.       

Študijné oddelenie

Ivona Bajsová

Ivona Bajsová

Vedúca študijného oddelenia

Telefón:
048 446 4248
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 118

Vedenie študijného oddelenia
Poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na PF UMB
Komplexná administrácia študijnej agendy a poradenstvo pre študentstvo v týchto študijných programoch a formách štúdia:
(1) Denné štúdium
Ekonomika a manažment sociálnej práce (Bc.; Mgr.)
Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.)
Sociálna práca (Bc.; Mgr.)

(2) Externé štúdium
Ekonomika a manažment sociálnej práce (Bc.; Mgr.)
Sociálna práca (Bc.; Mgr.)

(3) Doktorandské štúdium (denná a externá forma)
Andragogika
Predškolská a elementárna pedagogika
Sociálna práca
Pedagogika
Teológia

(4) Rozširujúce štúdium
Učiteľstvo výtvarného umenia

(5) Zahraniční študenti a študentky Medzivládne štipendiá MŠVVaŠ SR)

Mgr. Romana Duchlanská

Mgr. Romana Duchlanská

Referentka

Telefón:
048 446 4267
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 117

Rigorózne konanie
Koordinátorka web portálu VŠ, web stránky PF UMB (časť študenti – študujem)
Poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na PF UMB
Komplexná administrácia študijnej agendy a poradenstvo pre študentstvo v týchto študijných programoch a formách štúdia:

(1) Denné štúdium

Andragogika (Bc., Mgr.)
Evanjelikálna teológia (Mgr.)
Evanjelikálna teológia a misia (Bc.)
Pedagogika - vychovávateľstvo (Bc.)
Psychológia (Bc., Mgr.)
Sociálna pedagogika (Mgr.)
Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory (Bc., Mgr.)
Učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo etickej výchovy (Bc., Mgr.)
Učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo psychológie (Bc., Mgr.)
Učiteľstvo výtvarného umenia - jednopredmetové (Bc., Mgr.)
Učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo etickej výchovy (Bc., Mgr.)

 (2) Externé štúdium

Andragogika (Bc., Mgr.)
Pedagogika - vychovávateľstvo (Bc.)
Sociálna pedagogika (Mgr.)
Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory (Bc., Mgr.)

(3) Rozširujúce štúdium

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie
Učiteľstvo psychológie

Mgr. Janka Korčoková

Mgr. Janka Korčoková

Referentka

Telefón:
048 446 4264
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 107

Motivačné štipendiá
Vydávanie archívnych potvrdení
Študentstvo so špecifickými potrebami
Zodpovedná osoba poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov
Poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na PF UMB
Komplexná administrácia študijnej agendy a poradenstvo pre študentstvo v týchto študijných programoch a formách štúdia:

(1) Denné štúdium
Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.)
Predškolská pedagogika (Mgr.)
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr.)
Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo etickej výchovy (Bc., Mgr.)
Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo hudobného umenia (Bc., Mgr.)
Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo výtvarného umenia (Bc., Mgr.)
Učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo etickej výchovy (Bc., Mgr.)
Učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo hudobného umenia (Bc., Mgr.)

(2) Externé štúdium
Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.)
Predškolská pedagogika (Mgr.)
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr.)
Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo etickej výchovy (Bc., Mgr.)

(3) Rozširujúce štúdium
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Mgr. Marián Lakomčík

Mgr. Marián Lakomčík

Referent, Technik

Telefón:
048 446 4262
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Kancelária:
č. 115

Fakultný a lokálny administrátor systému AiS2 – zmena hesla, obnovenie prístupu do AiS2
Správa užívateľských kont/prístupov v AISe
Podpora digitalizácie vo vyučovaní – poradenstvo pre vyučujúcich (informácie, školenia, technické zabezpečenie, systémy, programy, aplikácie).
Tvorba rozvrhu
Komplexná administrácia študijnej agendy a poradenstvo pre študentstvo v týchto študijných programoch a formách štúdia

 • Učiteľstvo etickej výchovy a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo etickej výchovy a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo telesnej výchovy (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo biológie (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo geografie (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo histórie (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo informatiky (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo telesnej výchovy (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo biológie (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo geografie (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo matematiky (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo techniky (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo anglického jazyka a liteatúry (Mgr.)

Referát pre vedu, výskum a umenie

Mgr. Miroslava Fudorová

Mgr. Miroslava Fudorová

Referentka

Telefón:
048 446 4229
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 319

Edičná činnosť
Publikačná a umelecká činnosť
Projekty
ŠVOUČ
Habilitačné a inauguračné konania

Referát pre medzinárodnú spoluprácu, vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie

Ing. Anita Dienešová

Ing. Anita Dienešová

Referentka

Telefón:
048 446 4226
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 113

Zahraničné pracovné cesty
Študentské a učiteľské pobyty v zahraničí
Prijímanie zahraničných hostí  a študentov
Uzatváranie bilaterálnych zmlúv
Zverejňovanie zmlúv v CRZ
Aktualizácia web stránky

Branislava Bobáková

Branislava Bobáková

Referentka, Referentka marketingu

Telefón:
048 446 4920
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 110

Marketingové a propagačné aktivity v rámci PF UMB
Šéfredaktorka  a technická podpora sociálnych sietí a web stránky PF UMB
Spolupráca pri organizácii podujatí na PF UMB
Práca s absolventmi
Administrácia akcií na TV Broadcast systém TV obrazoviek
Návrhy riešenia priestorov fakulty

Referát pre rozvoj a zabezpečenie kvality

Mgr. Jana Odalošová

Mgr. Jana Odalošová

Referentka, Referentka pre rozvoj

Telefón:
048 446 4231
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 316

Tvorba rozvrhu externého a rozširujúceho štúdia
Komplexná agenda podnikateľskej činnosti (POČ)
Stravné lístky

Odd. ekonomicko-prevádzkových a majetkovo-správnych činností

Ing. Slávka Badurová

Ing. Slávka Badurová

Vedúca oddelenia EP a MSČ

Telefón:
048 446 4244
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 211

Ing. Anna Babeľová

Ing. Anna Babeľová

Referentka, Oddelenie EP a MSČ

Telefón:
048 446 4247
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 212

-          Projekty: KEGA, APVV, Zahraniční Slováci
-          Verejné obstarávanie; e-procurement
-          Objednávky, faktúry, interné doklady

Mgr. Jana Balleková

Mgr. Jana Balleková

Referentka, Oddelenie EP a MSČ

Telefón:
048 446 4246
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 114

Referát prevádzky – upratovanie, údržba, vrátnica, podateľňa
Správa majetku
Autodoprava

Anna Eibnerová

Anna Eibnerová

Referentka, Oddelenie EP a MSČ

Telefón:
048 446 4245
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 212

Projekty VEGA, APVV
Objednávky, faktúry, interné doklady
Tuzemské pracovné cesty
Pokladňa
Krátkodobé prenájmy miestností

Oddelenie IKT

Ing. Dušan Jelšic

Ing. Dušan Jelšic

Referent, Technik, Správca počítačovej siete

Telefón:
048 446 4422
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Kancelária:
A 008

Technické zabezpečenie a správa IKT v budovách PF UMB
Doménové a emailové kontá/prístupy
Wifi pripojenie

Mgr. Pavol Jurinec

Mgr. Pavol Jurinec

Referent, Technik, Správca počítačovej siete

Telefón:
048 446 4424
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Kancelária:
A 008

Technické zabezpečenie a správa IKT v budovách PF UMB
Doménové a emailové kontá/prístupy
Wifi pripojenie