Referát dekanky a tajomníčky

Mgr. Alena Zvarová

Mgr. Alena Zvarová

Referentka

Telefón:
048 446 42 22
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 309

Organizačné zabezpečenie podujatí v kompetencii dekana a tajomníčky PF
Evidencia riadiacich aktov
Aktualizácia adresných mailových skupín pdf gremium, pdf kolegium, pdf veduci katedier, pdf referenti a pdf sekretarky
Správa registratúrneho strediska, zabezpečenie vyraďovacieho konania spisov