Referát dekanky a tajomníčky

Mgr. Alena Zvarová

Mgr. Alena Zvarová

Referentka

Telefón:
048 446 42 22
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 309

Organizačné zabezpečenie podujatí v kompetencii dekanky a tajomníčky PF UMB
Evidencia a zverejňovanie riadiacich aktov a základných organizačných noriem fakulty
Aktualizácia adresných mailových skupín pdf dekan gremium, pdf dekan kolegium, pdf veduci katedier, pdf referenti a pdf sekretarky
Zabezpečovanie, evidencia a likvidácia pečiatok
Správa registratúrneho strediska fakulty, zabezpečenie vyraďovacieho konania