Všeobecné spoločné informácie pre všetkých aktérov vzdelávania na PF UMB

V súlade so schváleným Harmonogramom štúdia na PF UMB pre AR 2021/2022 výučba v novom AR 2021/2022 bude prebiehať
od 20. septembra 2021 prezenčne v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19) podľa zverejneného rozvrhu vo všetkých stupňoch dennej a externej formy štúdia.

V záujme ochrany verejného zdravia, zdravia všetkých aktérov vzdelávania na našej fakulte (univerzite) a v snahe udržať prezenčnú výučbu čo najdlhšie, sme na celej univerzite prijali pravidlo o uplatnení protokolu OTP na základe rozhodnutia Krízového štábu UMB, Kolégia rektora UMB, Grémia dekanky PF UMB, rešpektujúc odporúčania prijaté na základe platnej legislatívy, uznesení Vlády SR, vyhlášok, opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a ďalších štátnych orgánov.

Pod OTP sa chápu výlučne osoby, ktoré sú plne očkovanétestované (v závislosti od stupňa rizika) alebo sú po prekonaní ochorenia COVID-19 (za ostatných 180 dní).

Pre študentov a študentky, ktorí nespĺňajú protokol OTP, budú pred začiatkom výučby v zimnom semestri zverejnené informácie na webe fakulty a distribuované prostredníctvom študentských mailov najneskôr 17. 9. 2021.

O akýchkoľvek zmenách vás budeme včas informovať prostredníctvom informačných systémov PF UMB.

Všeobecné  pravidlá pri vstupe do všetkých priestorov fakulty a počas pobytu v nich

S účinnosťou od 13.9.2021 pre všetkých platí:

  • prejsť protokolom OTP pri označenom vstupe do budovy,
  • povinnosť nosiť rúško,
  • dodržiavať dôslednú hygienu rúk,
  • dezinfikovať si ruky dezinfekčnými prostriedkami, ktoré sú k dispozícii na vrátniciach, chodbách, schodiskách a toaletách,
  • dodržiavať sociálny odstup,
  • nezhromažďovať sa na chodbách, v učebniach a v kanceláriách,
  • dodržiavať ďalšie priebežne aktualizované nariadenia a odporúčania v rámci COVID-19 automatu. 

V prípade, ak má študent (vrátane doktorandov) alebo zamestnanec podozrenie na ochorenie COVID-19, bol v kontakte s nakazenou osobou, bol kontaktovaný RÚVZ, prípadne sa vrátil z rizikovej krajiny alebo rizikovej oblasti (ich zoznam je pravidelne aktualizovaný na tomto odkaze):  je povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať kontaktnú osobu Krízového štábu PF UMB: PhDr. Martina Straková: martina.strakova@umb.sk

Zamestnanci, študenti a študentky PF UMB (vrátane doktorandov) informujú kontaktnú osobu Krízového štábu PF UMB mailom na martina.strakova@umb.sk a zároveň informujú vedúceho príslušného pracoviska.

Užitočné odkazy:
Usmernenie UMB  [31. 8. .2021]
Začiatok akademického roku 2021/2022 na UMB 
Semafor UMB
Platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR [2.9.2021]
COVID Automat [aktuálne informácie o opatreniach v príslušných okresoch]
Školský semafor [odporúčania pre VŠ na strane 5]
Usmernenie hlavného hygienika SR k prezenčnej výučbe na vysokých školách [6.9.2021]
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Zákon o ochrane a podpore verejného zdravia
Informácie pre zahraničných študentov súvisiace s nástupom na štúdium v AR 2021/2022 [11.8.2020]
Internátny poriadok študentských domovov SÚZ UMB (domový poriadok) [aktuálne znenie]