Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Aktuálne informácie ku Covid -19 opatreniam platným od 8.11.2021

Od 8.11.2021 prechádza okres Banská Bystrica do čiernej fázy, s čím súvisia upravené pravidlá organizácie vyučovania vo všetkých stupňoch a formách štúdia:

(1)   V priestoroch PF UMB je povinné v interiéri nosiť respirátor FFP2 a pri vstupe do budov prejsť protokolom O-T-P, súčasťou ktorého je snímanie telesnej teploty.
(2)  
V dennej i externej forme štúdia vo všetkých stupňoch prechádzame do dištančnej formy (on line) až do odvolania.
(3)   Praxe pokračujú v prezenčnej forme, resp. podľa podmienok školy, školského zariadenia.
(4)   Individuálne konzultácie sú možné po predchádzajúcej dohode (min. 24 hodín) s konkrétnym vyučujúcim, vyučujúcou v priestoroch PF UMB.
(5)   Študijné oddelenie PF UMB pracuje v nezmenenom režime. Ak môžete, uprednostnite emailovú alebo telefonickú komunikáciu s konkrétnym referentom, referentkou.
(6)   Katedry a dekanát pracujú v nezmenenom režime.
(7)  
Vyučujúci a vyučujúce upresnia podmienky výučby prostredníctvom kurzov predmetov v moodli.
(8)    Uvedené riešenie považujeme za dočasné. Pri zmene farby okresu budeme opäť upravovať podmienky organizácie vyučovania, o čom vás budeme včas  informovať prostredníctvom informačných systémov PF UMB.

Spracované dňa: 4.11.2021
doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD. – prodekanka pre pedagogickú činnosť
doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. – dekanka