doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.
Ružová 13
974 01 Banská Bystrica

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Marta Valihorová

Rok ukončenia VŠ: 1974
Akademický titul: PhDr.1980
Rok získania vedeckej hodnosti: 1985, CSc.
Rok získania vedecko-pedagogického titulu: 1995, doc
Prax celkom: 35 rokov, Prax na VŠ: 30
Nástup na PF: 1974-1978, 1984 - doteraz


Na PF UMB pôsobí od roku 1974 dodnes s prestávkou 5-ich rokov (1979-1994) kedy pôsobila ako vedúca Kabinetu psychológie na Krajskom pedagogickom ústave v Banskej Bystrici. Habilitovala sa v odbore pedagogická psychológia. V súčasnosti je internou pracovníčkou na funkčnom mieste docent pre odbor učiteľstvo akademických predmetov na katedre psychológie. 
Vo výchovno-vzdelávacom procese sa orientuje na pedagogickú ,resp. edukačnú psychológiu, psychológiu výchovy, školskú psychológiu a psychológiu prosociálnosti. Vedie a oponuje bakalárske, diplomové, rigorózne, dizertačné a habilitačné práce.
 
Bola členkou pracovnej komisie akreditačnej komisie pre oblasť spoločenských a behaviorálnych vied.
Je členkou komisií štátnych, rigoróznych  a dizertačných skúšok na UMB, UK, KU, UPJŚ a atď. a členkou habilitačných komisií.
Ďalej je členkou:
- Slovenskej odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore pedagogická psychológia (77-02-9),
- SOK vo vednom odbore teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy - sekcia teória vyučovania predmetov na I. stupni ZŠ (75-02-9),
- SOK vo vednom odbore 11-65-9 teória vyučovania fyziky, geografie, technickej výchovy,
- výboru Asociácie školskej psychológie SR a ČR,
- Vedeckej rady pre vydávanie terminologických a náučných slovníkov,
- habilitačných komisií na PF, FPV a i., 
- Redakčnej rady časopisov Pedagogická revue, Školský psychológ.

Medzinárodné: je členkou medzinárodnej Asociácie školskej psychológie ISPA.

Aktívne sa podieľa na spolupráci s domácimi i zahraničnými pracoviskami. V rokoch 1993-2000 bola vo funkcii prorektorky pre pedagogickú činnosť UMB. Od septembra 2005 do 31.12.2008 vykonávala funkciu vedúcej Katedry psychológie PdF UMB.

 

Pedagogický profil
1. Vedný odbor: 77-02-9 - Pedagogická psychológia
2. Špecializácia: Pedagogická psychológia, Psychológia výchovy, Školská psychológia

Vedecko-odborný profil
1. Oblasť vedeckého výskumu:

a) Psychologické aspekty hodnotenia a klasifikácie žiakov základnej a strednej školy.
b) Výchova k hodnotám a násilie na škole
c) Školský psychológ a jeho uplatnenie v praxi.


2. Vedecko-výskumné úlohy:

Vyriešené
1. RŠ-IV-03 - Psychologické aspekty činnosti SZM na stred¬ných školách. Utváranie jednotného systému výchovy. Ban¬ská Bystrica 1988.

2. RŠ-3-PF-C/1 - Výskum osobnostných a intelektových pred¬ pokladov pre učiteľské povolanie. Banská Bystrica 1993.

3. Grantová úloha: Model hodnotenia prínosov alternatívnych systémov výchovy a vzdelávania. Čiastkovej téma : Osobnosť učiteľa v alternatívnych triedach. Riešená v roku 1995.

4. Vega 1/6135/99 - Inovačné tendencie vo výchove a vzdelávaní.

5. Grantová výskumná úloha PdF UMB č.2/2002 Psychologické aspekty niektorých nežiadúcich spoločenských fenoménov. 2004. Salbot - Valihorová: Vedomosti vysokoškolských študentov o drogách a ich postoje k drogám.
6. Spoluriešiteľ - Grantová úloha VEGA č. 1/2507/05 - doc. PhDr. V. Salbot, CSc.  „Hodnotová orientácia mládeže v kontexte transformácie spoločnosti".

7. Inštitucionálny grant KPg prof. Višňovský, KPs doc. Valihorová a KPs doc. Kariková. „Hodnotenie kvality učiteľského štúdia učiteľov pre II. stupeň ZŠ a SŠ, absolventov PF UMB s osobitným zreteľom na odbory Pedagogika a Psychológia a absolventov odborov Vychovávateľstvo a Sociálna pedagogika".

8. VEGA č. 1/3694/06 Násilie na školách - doc.PhDr. Soňa Kariková, PhD. - zástupkyňa vedúcej projektu.
9.VEGA.- 1/0765/08 Kvalita života vysokoškolákov - ašpirujú vysokoškoláci na zmysluplný život?
- vedúca projektu.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
12:30 - 13:30
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultačné hodiny v LS 2019/2020

Kontaktný formulár

=