PaedDr. Marian Trnka, PhD.
Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

Marian Trnka pôsobí od roku 2003 ako odborný asistent na Katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky PF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.V priebehu týchto rokov viedol prednášky a semináre k viacerým predmetom. Jeho primárnym vedeckým záujmom je problematika metodológie pedagogickej vedy. V danej oblasti sa orientuje na tvorbu dizajnov výskumov, realizovaných na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky UMB. Osobitým problémom jeho záujmu je tvorba výskumných nástrojov a analýza ich kvality. Je spoluautorom viacerých dotazníkov a pozorovacích hárkov a tiež analytických procedúr, použitých členmi katedry elementárne a predškolskej pedagogiky pri analýze vlastných výskumných dát. Ide hlavne o postupy systematickej obsahovej analýzy výpovedí, získaných zo štruktúrovaných rozhovorov.

V oblasti vyučovacieho procesu na VŠ sa orientuje na výučbu didaktiky prírodovedy. Taktiež sa podieľa na príprave študentov v oblasti rozvoja kognitívnych schopností detí. 

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=