PhDr. Marek Stachoň, PhD.


Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Absolvent Filozofickej fakulty PU v Prešove v odbore dejepis- filozofia (2006).
Akademická hodnosť PhDr. udelená FF PU z odboru filozofia (2009 ) a vedecká hodnosť PhD. udelená
taktiež na FF PU (2009) v odbore 2.1.2 systematická filozofia so zameraním sa na sociálnu filozofiu.
Dizertačná práca obhájená na tému Sociálna filozofia I. Kanta. Vo svojej vedecko-výskumnej a pedagogickej
činnosti sa zameriava na sociálnu a politickú filozofiu, etiku, dejiny sociálneho myslenia a sociálnej práce.
Zameriava sa na problém sociálnej kritiky, sociálneho poznania, sociálneho štátu, multikulturalizmu,
problému migrácie a utečencov a obchodu s ľuďmi. Osobitne sa venuje filozofickému dedičstvu Immanuela Kanta.

 

Sociálna filozofia I. Kanta - vedecká monografia

http://www.library.sk/arl-umb/sk/vysledky/?field=G&term=stacho%C5%88

Kant a problém spoločnosti

http://www.unipo.sk/public/media/28356/SPhK_2_2017_07_Stacho%C5%88.pdf

Kant a sociálne aspekty ľudskej dôstojnosti

https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Belas1/subor/Stachon.pdf

Kant a sociálno-filozofický rozmer idey dobra

https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Slancova2/subor/stachon.pdf

Základné princípy a východiská etiky sociálnej práce

http://library.sk/arl-umb/sk/csg/?repo=umbrepo&key=20328272306

Proces a práca s neregulárnymi migrantmi a utečencami

http://library.sk/arl-umb/sk/csg/?repo=umbrepo&key=20328272306

Nelegálna migrácia a obchodovanie s ľuďmi

http://www.prohuman.sk/files/Spoluprace_v_socialni_praci.pdf

Môže to byť správne v teórii, ale nehodí sa to pre prax

http://www.prohuman.sk/files/2011_sbornik_Teorie_a_praxe.pdf

Multikulturalizmus a sociálna bezpečnosť

http://files.kozon.cz/200004012-7b0467bfd2/Ne%C4%8Das%2C%20S.%20a%20kol.%20(Ed.)%20Soci%C3%A1ln%C3%AD%2C%20ekonomick%C3%A9%2C%20pr%C3%A1vni%20a%20bezpe%C4%8Dnostn%C3%AD%20ot%C3%A1zky%20sou%C4%8Dasnosti.pdf

Koniec éry sociálneho štátu?

https://vufind.mzk.cz/Record/MZK01-001393201

 

Sociálna spravodlivosť ako zásada sociálnej politiky a sociálnej práce

http://ksse.pwsz.konin.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/KSSE-52.pdf_fKSSE-52.pdf

 

Sociálna spravodlivosť a zodpovednosť ako základné princípy sociálneho fungovania

http://ksse.pwsz.konin.edu.pl/wp-content/uploads/2020/01/KSSE-51.pdf_fKSSE-51.pdf

 

Filozofia a výchova k svetoobčianstvu

https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/ipol/asp/2-2020/

 

Filozofovanie s deťmi (Baďurová, B. - Stachoň, M.)- cvičebnica

https://repo.umb.sk/handle/123456789/59

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
10:00 - 11:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
10:00 - 11:00
Konzultácie v čase pandémie na Skype alebo e-mailom.

Kontaktný formulár

=