Mgr. Michaela Skúpa, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

Na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na Katedre andragogiky pôsobí od roku 2019. Vo svojej pedagogickej činnosti sa venuje viacerým predmetom - Základy andragogiky, Úvod do štúdia vied o výchove,Teórii výchovy dospelých 1 a 2. Počas svojho doktorandského štúdia sa venovala problematike etických aspektov výchovy a vzdelávania dospelých, kde realizovala výskum s cieľom zistiť aký je stav eticko-humanistických prejavov v andragogickom pôsobení lektora. V súčasnosti venuje vedecko výskumnú činnosť andragogickému poradenstvu. Je autorkou vedeckých štúdií publikovaných v domácich a zahraničných publikáciách a zároveň bola členkou riešiteľských kolektívov domácich i medzinárodných projektov (VEGA, APVV).

 

Professional background

I have been working at the Faculty of Education of the Matej Bel University in Banská Bystrica, at the Department of Andragogy, since 2019. In my pedagogical activities I deal with several subjects of teaching - Basics of andragogy, Introduction to the study of educational sciences, Theory of adult education 1 and 2. During my doctoral studies, I focused on the issue of ethical aspects of adult education, where I carried out research with the aim to determine the state of ethical humanistic expressions of lecturers in their andragogical work. I am currently engaged in scientific research activities focused on andragogy counseling. She is the author of scientific studies published in domestic and foreign publications and at the same time she was a member of research teams of domestic and international projects (VEGA, APVV).

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=