Kde ma nájdete

Mgr. Martin Schubert, PhD.


Profesijná charakteristika

Priezvisko, meno, tituly: SCHUBERT, Martin, Mgr., PhD.

Adresa pracoviska: Katedra andragogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kontakt: E-mail: martin.schubert@umb.sk Telefónne číslo: 048 446 4619

Zamestnanie a pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ, odborný asistent, Katedra andragogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Profesijné vzdelávanie:

 • 2002 Vojenská strená škola Liptovský Mikuláš študijný odbor strojársky, zameranie zbrane, zbraňové systémy a munícia, (maturita);
 • 2009 Univerzita Jana Amose Komenského Praha, študijný program Pedagogika, študijný odbor Andragogika, (Mgr.);
 • 2010 Všeobecná štátna jazyková skúška C1/C2, E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie, Nitra;
 • 2013 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, študijný program Andragogika, študijný odbor 1.1.9 Andragogika, (PhD.).

 

Ďalšie profesijné vzdelávanie:

 • 2005 Detašované pracovisko jazykového inštitútu MO SR, Zvolen, Jazyková skúška podľa NATO STANAG 6001, úroveň STANAG 2 (ANJ)
 • 2007 Jazyková škola RK Centrum UNIVERSA s.r.o., Banská Bystrica, Zentrale Mittelstufenprüfung (C1);
 • 2007 Jazyková škola RK Centrum UNIVERSA s.r.o., Banská Bystrica, International Education Society London (C1);
 • 2008 Jazyková škola RK Centrum UNIVERSA s.r.o., Banská Bystrica, Zentrale Oberstufenprüfung (C2);
 • 2011. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Základy vysokoškolskej pedagogiky.

 

Prax:

 • 2001 – 2002 Vojenská stredná škola v Liptovskom Mikuláši, žiak – vojak; základná vojenská služba;
 • 2002 – 2004 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu Zvolen, Správca skladu zbraní, zbraňových, profesionálna služba;
 • 2004 – 2010 Brigáda velenia, riadenia a prieskumu (VÚ 3030) Zvolen, vedúci starší pomocník; Skupina taktického leteckého navádzania; profesionálna služba;
 • 2010 – 2013 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra andragogiky, doktorand;
 • 2013 – trvá Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra andragogiky, odborný asistent.

 

Pedagogická činnosť

 • vedenie prednášok z vybraných kapitol v bakalárskych a magisterských študijných programoch (Profesijná andragogika, Komparatívna andragogika, Teória a prax edukácie dospelých, Európska politika vo vzdelávaní dospelých);
 • vedenie seminárov (Filozofické a sociálne východiská edukácie, Profesijná andragogika, Komparatívna andragogika);
 • hodnotenie prác študentov v 1. a 2. stupni vysokoškolského vzdelávania;
 • vedenie a oponovanie záverečných prác;
 • oponovanie doktorandských dizertačných prác;
 • člen skúšobných komisií na štátnych záverečných skúškach (2015, 2016).

 

Vedeckovýskumná činnosť

Aktívne vystupovanie na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách:

 • medzinárodná vedecká konferencia Andragogika 2013, 2014 Univerzita Jana Amose Komenského Praha
 • medzinárodná vedecká konferencia Edukácia dospelých 2013, 2014, 2015, 2016 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Koordinácia, resp. riešenie výskumných a vzdelávacích projektov

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Registračné číslo projektu: 1/0581/16

Názov projektu: Andragogická etika v teórii edukácie dospelých

Obdobie riešenia: 01/2016 – 12/2018

Pozícia: zástupca vedúceho projektu

 

Erasmus+

Názov projektu: Cooperation for innovation and the exchange of good practice

Obdobie riešenia: 30. 09. 2016 – 30. 12. 2018

Pozícia: riešiteľ

 

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Registračné číslo projektu: 1/0754/13

Názov projektu: Determinanty profesijného rozvoja lektora v kontexte kvality vzdelávania dospelých

Obdobie riešenia: 01/2013 – 12/2015

Pozícia: spoluriešiteľ

 

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Registračné číslo projektu: 1/1208/12

Názov projektu: Integračné a diferenciačné trendy v tvorbe kurikula vo vzdelávaní dospelých

Obdobie riešenia: 01/2012 – 12/2014

Pozícia: spoluriešiteľ

 

Publikačná činnosť:

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

SCHUBERT, M. 2017. Teoretické koncepcie andragogiky. Banská Bystrica : Belianum, 2017. 176 s. ISBN 978-80-557-1382-3.

 

PRUSÁKOVÁ, V. – SCHUBERT, M. – BONTOVÁ, A. 2014. Kurikulárne trendy vo vzdelávaní dospelých. Banská Bystrica : Belianum, 2014. 125 s. ISBN 978-80-557-0840-9.

 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

SCHUBERT, M. 2014. Podpora pojmového konštruovania účastníkov vzdelávania dospelých. In Osobnosť lektora vo vzdelávaní dospelých. Banská Bystrica : Belianum, 2014. ISBN 978-80-557-0801-0, s. 261-284.

 

SCHUBERT, M. 2015. Profesionalizácia lektorskej činnosti v zahraničí. In Andragogický rozvoj lektora. Banská Bystrica : Belianum, 2015. ISBN 978-80-557-1058-7, s. 31-58.

 

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

PAVLOV, I. – SCHUBERT, M. 2015. Konceptuálne rámce andragogickej etiky. In Andragogická revue : česko-slovenský vědecký časopis zaměřený na teorii vzdělávání dospělých, rozvoj lidských zdrojů a andragogiku. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2015. ISSN 1804-1698, roč. 7, č. 1, s. 18-30.

 

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

PRUSÁKOVÁ, V. – SCHUBERT, M. 2013. Hľadanie možností rozvoja teórie vzdelávania dospelých v súčasnej andragogike. In Vzdělávání dospělých : příležitosti a úskalí v globalizovaném světě. Praha : Universita Jana Amose Komenského, 2013. ISBN 978-80-87306-12-3, s. 22-31.

 

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

SCHUBERT, M. 2012. Integratívne formy podnikového vzdelávania. In Acta Universitatis Matthiae Belii : Pedagogická fakulta : zborník vedeckovýskumných prác č. 13. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-557-0352-7, s. 168-182.

 

Citácie a ohlasy:

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 5

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 10

 

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

Mobilita – Výučba, v rámci programu Erasmus+

Prijímajúca inštitúcia: Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Obdobie výučby: od 26. 06. 2016 do 28. 09. 2016

Obsah programu výučby: Andragogická didaktika, Konštruktivistické teórie v andragogike.

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
10:00 - 12:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
10:00 - 12:00

Kontaktný formulár

=