Mgr. Martin Schubert, PhD.


Profesijná charakteristika

Mgr. Martin Schubert, PhD.: predmetom jeho vedecko-výskumnej práce je vzdelávanie a učenie sa dospelých z aspektu rôznych teoretických koncepcií (osobitne konštruktivizmus), medzinárodnej komparácie, profesijnej práce a etiky. Schubert je autorom a spoluautorom troch vedeckých monografií, dvoch vysokoškolských učebníc, tridsiatich štyroch vedeckých prác v recenzovaných vedeckých zborníkoch a monografiách, v konferenčných zborníkoch vrátane redaktorských a zostavovateľských prác knižného charakteru vydaných v domácich a zahraničných vydavateľstvách. K jeho doposiaľ najvýznamnejším prácam patria: Teoretické koncepcie andragogiky (2017), Komparatívna andragogika (2020), Teórie psychického vývinu (2020), Docilita v andragogickej teórii a praxi (2019). Na svoju publikačnú činnosť doposiaľ eviduje šesťdesiatpäť citácií a ohlasov registrovaných v domácich a zahraničných citačných indexoch, z toho tri citácie registrované v citačných indexoch WoS a Scopus. Schubert je vedúcim projektu VEGA „Konštrukt docility v teórii edukácie dospelých“, Erasmus+ „Development of new andragogical diagnostic approaches and interventions of the adult docility phenomenon“, spoluriešiteľom a koordinátorom projektu APVV „Aplikácia modelu andragogického poradenstva v kontexte profesionalizácie učiteľstva“, ako aj spoluriešiteľom tak prebiehajúcich, ako aj úspešne ukončených projektov VEGA, KEGA, APVV, Erasmus+

Mgr. Martin Schubert, PhD.: Since 2013 he works as a teacher at the Department of Andragogy - Pedagogical Faculty of Matej Bel University in Banská Bystrica. In his research activities he focuses primarily on theoretical concepts of andragogy, specifically constructivism and therefor derived theories of adult learning. He is the author of scientific monograph "Theoretical Concepts of Andragogy" (2017), co-author of three scientific monographs, two textbooks and more than thirty scientific papers published in national and foreign scientific monographs, textbooks and journals with more than 60 citations in national and foreign publications. Since 2018 he has been a leader of VEGA project no. 1/0526/18 "The docility construct in the theory of adult education". In addition, he was a researcher in a number of thematically different scientific and research tasks in the framework of national and international grant schemes (APVV, VEGA, KEGA and Erasmus +).

Konzultačné hodiny

Pondelok
10:00 - 11:00
Utorok
-
Streda
10:00 - 11:00
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=