Vedecko-pedagogická charakteristika garanta predmetu a ŠP

 1.   Priezvisko a meno:  Pazúrik  Milan, prof., PaedDr., CSc.

Dátum a miesto narodenia:         26.7.1950 Banská Bystrica

Adresa pracoviska: Katedra Hudobnej výchovy, Pedagogická fakulta UMB,  Banská Bystrica, Ružová ul. č. 13, č. tel.:0484364518, fax: 04843644444,e-mail: mpazurik@pdf.umb.sk

2.   Kvalifikácia:

Absolvent:     Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici, rok: 1974, odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - Učiteľstvo pre   školy I. cyklu

CSc./PhD.:    rok: 1989,  odbor: Teória vyučovania s predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy – hudobná výchova  miesto: PF UK Praha, téma: Význam a poslanie zborového spevu ako formy spoločenskej praxe študentov hudobnej výchovy pedagogických fakúlt.

docent:          rok: 1997, odbor: 75-02-9 Teória vyučovania hudobnej výchovy miesto: PF   UMB Banská Bystrica téma: Zborovo-spevácka činnosť v  príprave učiteľov hudobnej výchovy na Slovensku

profesor:        rok: 2007, odbor: Hudobná teória a pedagogika miesto: PF UJEP Ústí nad Labem, Česká republika, dekrét zaregistrovaný na MŠ SR v Bratislave 2008

 

3.   Súčasné pracovné zaradenie na funkčnom mieste:

profesor     od 2007 – do 2012

 

4.   Priebeh doterajšej praxe 

od 1968 – do 1970   učiteľ, Ľudová škola umenia Žarnovica

od 1974 – do 1997   odb. asistent, Katedra Hv PF Banská Bystrica

od 1997 – do 2007   docent, Katedra Hv PF UMB Banská Bystrica

od 2007 – doteraz     profesor,  Katedra Hv PF UMB Banská Bystrica   

 

5.   Pedagogická činnosť – profil:

- pedagogická profilácia  - predmety: Zborový spev a zborové dirigovanie, Zborová prax (1.-5. ročník odbor Hv), Intonácia a sluchová analýza (1.-3. roč. odbor Hv), Hudobná výchova pre 1.- 4. roč. ZŠ,  Spev z listu,  Hra   partitúr,  Spevácky zbor

- vedenie diplomových prác: - 80,  dizertačných prác – 4, rigoróznych prác - 4

- prednášková činnosť vo vzdelávacích kurzoch pre prax: Dirigentské kurzy  pre dirigentov speváckych zborov s medzinárodnou účasťou,  garant, lektor, riaditeľ kurzu - akreditovaného programu MŠ SR (prostredníctvom NOC Bratislava)

- prednášková činnosť na Univerzitách v Českej republike, na Slovensku a Poľsku

- prednášková činnosť s orientáciou na Zborový spev a vokálno-zborová kultúra, workshopy, kurzy na Slovensku

- prednášková činnosť v anglickom jazyku v rámci programu SOKRATES nemám

 

6.   Vedecko-výskumná činnosť - profil:

PAZÚRIK, Milan:  Výskumná úloha od r. 2000 – medzifakultný výskum. Projekt spoločného

výskumného zámeru KHv PdF Ostravskej univerzity v Ostrave a KHv PF UMB v Banskej Bystrici. Názov výskumnej úlohy: Prínos učiteľa hudobnej výchovy pre XXI. storočie. Riešená téma: Praktická aplikácia zborového spevu v príprave učiteľa hudobnej výchovy. Výskumná úloha ukončená v r. 2003

PAZÚRIK, Milan: KEGA – 3/0037/02 Uplatnenie súčasných európskych  trendov 

v zborovom speve v oblasti hudobnej tvorby, interpretácie a   v teoretickej reflexii – spoluriešiteľ s Fakultou humanitných vied UMB (Červená, Ľ., Sedlický, Š.)

PAZÚRIK, Milan: ŠO MŠ SR č.912/2002 Zvyšovanie úrovne socializácie rómskej komunity

prostredníctvom systémov vzdelávania sociálnych a misijných pracovníkov a asistentov učiteľov. Výskumná úloha č.  912/2002  –  Názov úlohy Možnosti hudobného umenia ako prostriedku socializácie rómskych žiakov. (zodp. riešiteľ B. Felix),  Rómsky projekt je pred ukončením. Riešená téma: Spevácke schopnosti rómskych detí a možnosti ich využitia na ZŠ (so zameraním sa  na 1. stupeň ZŠ na Pohroní a Horehroní). Výstupný zborník vydaný na FHV PU v Prešove.

PAZÚRIK, Milan: KEGA – 3/4182/06  Vedúci projektu: prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

S  názvom projektu „Zborový spev ako integrálna súčasť edukačno-výchovného procese univerzitného speváckeho zboru s vyústením do zahraničnej prezentácie“. Spoluriešitelia Mgr. art. Hana Kováčová, PaedDr. Alfonz Poliak,  

PAZÚRIK, Milan: KEGA – č.8 / 2006/07  Prezentácia vysokoškolského speváckeho zboru

Mladosť a uplatnenie súčasnej zborovej tvorby v oblasti edukácie  a zahraničnej umeleckej prezentácie – PF UMB (M. Pazúrik, H. Kováčová). Oponentúra  na PF UMB v Banskej Bystrici, január 2008.

PAZÚRIK, Milan GRAND V4 – International Višegrád Fund, VISEGRAD CHORAL

BRIDGESVišegrádske zborové mosty, (Nové zborové diela pre spevácke zbory univerzít v poľskom Krakove, českom Olomouci a Banskej Bystrice

PAZÚRIK, Milan – UGA č. 6709/2010 História vysokoškolského vzdelávania v Banskej

Bystrici, vznik a vývoj UMB. Spoluriešiteľ – čiastkových úloh – MLADOSŤ – spevácky zbor, súbor, vznik a vývoj, umelecké, hudobné a spevácke súťaže a prezentácia.

 

7.   Publikačná činnosť (za celé obdobie v počte)

a) samostatné vedecké práce a monografie: 4           

b) vedecké štúdie a vedecké články: 35

c) učebnice, učebné texty: 0

d) vyriešené vedecko-výskumné a tematické úlohy: 8

e) prednesené referáty a príspevky vo vedeckých zborníkoch: 12-zahr. 20-domácich

f) odborné články: 35

g) odborné posudky, hodnotenia, recenzie 10

 

Vedecká a publikačná činnosť v r.  1995 - 2010  (výber z prác)

Monografické práce

PAZÚRIK, Milan: - Spevácky zbor ako mimoškolská hudobná aktivita v príprave učiteľa Hudobnej výchovy, 1.vyd.  PF UMB Banská Bystrica, 1996, 50 s. (2,5 AH)

ISBN 80-88825-55-5

PAZÚRIK, Milan:  K dejinám zborového spevu č. 6, 1. vyd. PF UMB Banská Bystrica, 2003, 122 s. ISBN 80-8055-796-9 (spoluautor  T. Sedlický), (s. 50-56, 62.-73, 80.-86,116.-119, 20 %)

PAZÚRIK, Milan: Tibor Sedlický  1924 - 2004, Zborník materiálov na život a prácu hudobného pedagóga T. Sedlického, vydala PF UMB Banská Bystrica 2004, 85 s. (3,5 AH)

ISBN 80-8055-967-8

Zborníky - monotematické     

PAZÚRIK, Milan: - MLADOSŤ – Univerzitný miešaný spevácky zbor – 35, publikácia  

o histórii a súčasnosti speváckeho zboru Mladosť z príležitosti 35. jubilea zboru, so slovenským a  anglickým textom. Vydala PF UMB B. Bystrica 2005, 24 s.(1,08 AH) vo Vyd. Bratia Sabovci s.r.o. Zvolen  2005, ISBN 80-8083-119-X, EAN-9 788080831196

PAZÚRIK, Milan a kol.: Boli sme v Južnej Amerike,  Almanach zážitkov a spomienok

Univerzitného speváckeho zboru Mladosť  pri Pedagogickej fakulte UMB z konc. pobytu v Argentíne a Brazílii, Spracoval Milan Pazúrik, Vydala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Univerzitný spevácky zbor Mladosť pri PF UMB 2009, 52 strán, ISBN 978-80-8083-828-7, EAN 9788080838287.

PAZÚRIK, Milan – Nechalová, Ľubica: Mladosť štyridsaťročná, 1. vydanie , Banská

Bystrica, Vydala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici vo vydavateľstve Bratia Sabovci vo Zvolene 2009, pri príležitosti 40. výročia činnosti Speváckeho zboru Mladosť, ISBN 978-80-8083-898-0, EAN 9788080838980

 

 

Zborníky – editor (z medzinárodných sympózií o zborovom speve)

CANTUS CHORALIS SLOVACA – 1994, 1996, 1998, 2000

FAI     Cantus Choralis Slovaca 2002 : zborník materiálov z V. medzinárodného sympózia

o zborovom speve v Banskej Bystrici / zodpovedný redaktor Milan Pazúrik ;

recenzenti  Eva Langsteinová, Marianna Kološtová. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2003. - 196 s. - ISBN 978-80-8083-879-5 [... PAZÚRIK, Milan (zodp. red.) – LANGSTEINOVÁ, Eva (rec.) - KOLOŠTOVÁ, Marianna (rec.)]

FAI      Cantus Choralis Slovaca 2004 : zborník materiálov zo VI. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici / zodpovedný redaktor Milan Pazúrik ; recenzenti Jozef Raninec, Belo Felix. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. - 202 s. - ISBN 978-80-8083-045-2 

FAI13 Cantus Choralis Slovaca 2006 : zborník materiálov zo VII. medzinárodného

sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici / zodpovedný redaktor Milan Pazúrik ; recenzenti Jozef Raninec, Eva Langsteinová. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2008. - 160 s. - ISBN 978-80-8083-369-5 [... PAZÚRIK, Milan (zodp. red.) - RANINEC, Jozef (rec.) - LANGSTEINOVÁ, Eva (rec.)]

FAI21 Cantus Choralis Slovaca 2008: zborník materiálov z VIII. medzinárodného

sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici / vedec. red. Milan Pazúrik. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej výchovy, 2009. - 162 s. - ISBN 978-80-8083-828-7 [... PAZÚRIK, Milan (340)]

 

Príspevky v zahraničných zborníkoch

PAZÚRIK, Milan:  Akademická Banská Bystrica a Grand prix Slovakia Trenčianske

Teplice,  (Všeobecný pohľad na najvyspelejšie zborové festivaly na Slovensku), (0,16 AH), In: Zborník z 24. ročníka konferencie Janáčkiana 2000  – Hudební festival jako fenomén kultúry 20. století, Ostravská univerzita Ostrava,  Pedagogická fakulta,  Katedra hudební výchovy, Česká republika 2002, str.203-206,  ISBN 80-7042-215-7.

PAZÚRIK, Milan.:  Súčasný stav zborového spevu na Slovensku, (0,16 AH), In: Zborník z 26. ročníka konferencie Janáčkiana 2002 – Postavení hudby v rámci současných  kultúrních aktivit, Ostravská univerzita Ostrava,  Pedagogická fakulta, Ostrava,    Česká republika 2002, str.203-206,  ISBN 80-7042-216-5.

PAZÚRIK, Milan.: Umelecké spracovanie slovenskej ľudovej piesne pre ženské spevácke zbory, (0,16 AH), In: Cantus choralis ´03 - zborník príspevkov z  medzinárodného sympózia o zborovom speve,  Vydala Univerzita J. E. Purkyně  v Ústí nad Labem Česká republika 2004, str. 81-84, ISBN 80-7044-550-5

PAZÚRIK, Milan:  Краткий обзор развития музыкальной культуры в Словакии (в аспекте образования, музыки и пения), In: Zborník príspevkov Mogiljevskej štátnej unoverzity im. A. A. Kuljašova, Univerzita Mogiljev, No 2-3-(21), Bielorusko 2005,  str. 166-171, heslo str. 210, 215, Index 00791

PAZÚRIK, Milan.: Missa pastoralis Jána Egryho v spracovaní Vladimíra G a j d o š a.  In: Zborník – CANTUS CHORALIS - 2005 - z medzinárodného sympózia o zborovom      

speve PF UJEP Ústí nad Labem, ČR, 2006, str. 94 - 97, vedecký redaktor Prof. PhDr. J. Říha, ISBN 80-7044-747-8, EAN 9 788070447475

PAZÚRIK, Milan:  Festivaly a súťaže zborového spevu na Slovensku / Milan Pazúrik. In: Cantus choralis ´07 : mezinárodní symposium o sborovém spevu, Ústí nad Labem, 15. - 17. ríjna 2007. - Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyne, P, 2008. - S. 115-134, BEC05

PAZÚRIK, Milan: Hudobno-pedagogická osobnosť Tibora Sedlického : (pohľad na osobnosť Tibora Sedlického v kontexte dvoch hudobno-vedných konferencií v B. Bystrici s orientáciou na zborový spev a hudobno-pedagogický odkaz) / M. Pazúrik. In: Inovace v hudební pedagogice a výchove  K pocte Lea Kestenberga (1882-1962) : sborník z mezinárodní muzikologické konference konané 29. listopadu - 1. prosince 2007 v Umeleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci / redakce Karel Steimetz, Jitka Cernohorská. - Olomouc, Ceská republika : Solent Print, 2008. - ISBN 978-80-903776-5-3. - S. 119-128, BEC14

PAZÚRIK, Milan: Česko-slovenské vzájomné vzťahy v kontexte hudobnej pedagogiky a zborového spevu : stručný pohľad na československé vzájomné vzťahy z hľadiska histórie / Milan Pazúrik. In: Kontexty hudební pedagogiky III : sborník príspevku z konference konané 25. - 26. září 2008 v Praze / ed. Petra Belohlávková, Stanislav Pecháček. III. - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-7290-323-8. - S. 196-201, BEC15

PAZÚRIK, Milan: História, vývoj, vzdelávanie a výchova dirigentov – zbormajstrov. In: Zborník príspevkov z IX. medzinárodného sympózia o zborovom speve Canstus Choralis 2009 v Ústí nad Labem, Česká republika, / ved. red. Jozef Říha – Ústí nad Labem,: Univerzita J. E. Purkyně, 2010, ISBN 978-80-7414-219-2,  str.197-229,

 

Príspevky v domácich publikáciách a zborníkoch

PAZÚRIK, Milan.:  Klubová a záujmová činnosť (O univerzitnom miešanom speváckom zbore Mladosť z príležitosti 10. výročia založenia Univerzity Mateja Bela), In: Univerzita Mateja Bela - desať  rokov rozvoja a perspektívy 2002, str. 163-165 ISBN  80-8055-672-5,  EAN 9788080556723. Vydala UMB v Banskej  Bystrici vo Vyd. Bratia Sabovci  s. r.o. Zvolen 2002

PAZÚRIK, Milan.: Spevácky zbor mesta Brezna - 25 rokov činnosti. In: CANTUS CHORALIS SLOVACA – 2002,  Zborník materiálov z medzinárodného sympózia 2002 – Cantus Choralis Slovaca č.5, ISBN 80-8055-879-5 (editor., príspevok, príprava do tlače,) Vydala PF UMB B. Bystrica vo Vyd. Bratia Sabovci  s. r.o. Zvolen 2003

PAZÚRIK, Milan.:   Zborový spev v histórii učiteľského vzdelávania v Banskej Bystrici,  In: 50 rokov vysokoškolského učiteľského vzdelávania v Banskej Bystrici a Pedagogická fakulta, Zborník prísp. PF UMB B. Bystrica  2005, s. 85-92, ISBN 80-8055-950-3

PAZÚRIK, Milan.:   Desať rokov medzinárodných sympózií Cantus choralis  Slovaca v Banskej Bystrici. In: CANTUS CHORALIS  SLOVACA – 2004,  Zborník                     

materiálov z medzinárodného sympózia 2004 – Cantus Choralis Slovaca  č.6, ISBN 80-8055-045-2 (zodp. red., príspevok, príprava do tlače, korektúry) Vydala PF UMB      

B. Bystrica vo Vyd. Bratia  Sabovci  s. r.o. Zvolen 2005

PAZÚRIK, Milan.:   Z histórie zborového spevu  na PF v B. Bystrici, In: Zborník KHv ACTA  UNIVERSITATIS MATHIAE BELII – Hudobná  výchova, Vydala PF UMB

 B. Bystrica vo Vyd. Bratia Sabovci s. r. o Zvolen 2005, s. 161-170,ISBN 80-8083-059-2,  EAN 9788080830595

PAZÚRIK, Milan.:  Celoslovenské akademické spevácke súťaže a Festival  Akademická Banská Bystrica, In: Zborník KHv ACTA UNIVERSITATIS MATHIAE BELII –  

Hudobná výchova, Vydala PF  UMB Banská Bystrica vo Vyd. Bratia Sabovci s. r. o.   Zvolen 2005, s. 171-182,  ISBN 80-8083-059-2, EAN 9788080830595

PAZÚRIK, Milan.: Spolupráca katedier hudobnej výchovy. In: Zborník KHv ACTA UNIVERSITATIS MATHIAE BELII – Hudobná výchova, Vydala PF  UMB Banská                

Bystrica vo Vyd. Bratia Sabovci s. r. o Zvolen 2005, s. 183-186,  ISBN 80-8083-059-2, EAN 9788080830595

PAZÚRIK, Milan: Možnosti hudobného umenia ako prostriedku socializácie rómskych žiakov. Spevácke schopnosti rómskych detí a možnosti ich využitia. In: Zborník

príspevkov a prác, str. 176-179 + foto. Editor Mgr. Hedviga Kochová. Vydala Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta v Prešove v roku 2006. ISBN 80-8068-449-9             

PAZÚRIK, Milan : Umelecké spracovanie ľudovej piesne v tvorbe Zdenka Mikulu pri príležitosti 90. výročia narodenia hudobného skladateľa, 27. 11. 1916) / Milan  

Pazúrik. In: Cantus Choralis Slovaca 2006 : zborník materiálov zo VII.medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, október 2006 / zodp.red. Milan Pazúrik ; rec. Jozef Raninec, Eva Langsteinová. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2008. - ISBN 978-80-8083-369-5. - S. 27-30, BED02

PAZÚRIK, Milan: Učebnice HV a zborový spev / Milan Pazúrik. In: Dni hudobnej výchovy 2007 : zborník z 2. ročníka medzinárodnej hudobno-pedagogickej konferencie Dni

 hudobnej výchovy ´07 v Banskej Bystrici v dňoch 13. a 14. júna 2007 / výk. red. Jana Janeková; vedec. red. Belo Felix, Milan Pazúrik ; rec. Daniel Šimcík, Marián Janek

[CD ROM]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2008. – ISBN 978-80-8083-638-2. - S. 89-91, AFD27

PAZÚRIK, Milan: 85 rokov SZSU a ľudová pieseň v dramaturgii zboru / Milan Pazúrik.In: Cantus Choralis Slovaca 2006 : zborník materiálov zo VII. medzinárodného      

sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, október 2006 / zodp. red. Milan Pazúrik; rec. Jozef Raninec, Eva Langsteinová.- Banská Bystrica: Univerzita Mateja

Bela, 2008. - ISBN 978-80-8083-369-5. - S. 97-100, BED04

PAZÚRIK, Milan: Regionálne festivaly v kontexte rozvoja slovenskej kultúry /  In: Cantus Choralis Slovaca 2008 : zborník materiálov z VIII. medzinárodného sympózia  

o zborovom speve v Banskej Bystrici / vedec. red. Milan Pazúrik. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej výchovy, 2009. -  

ISBN 978-80-8083-828-7. – ISSN 9788080838287. - s. 121-122, AED48

PAZÚRIK, Milan – Nechalová Ľubica: Mladosť stále mladá - pohľad na 40 rokov banskobystrického univerzitného speváckeho zboru Mladosť, In: Hudební výchova 

2009, 5. webová konferencia KHv PdF OU v Ostrave, jún 2009 (zborník, prezentácia na Internete –htpp//konference.osu.cz/khv/.php/index.?id=3]

PAZÚRIK, Milan: Atribúty zborového spevu a ich vplyv na profil absolventov hudobnej  výchovy pedagogických fakúlt v Slovenskej republike so zameraním na Katedru  hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v B. Bystrici. In: Zborník ACTA HUMANICA 1/2010, Vydala Katedra pedagogických štúdií, fakulta  

prírodných vied, Žilinskej univerzity Žilina 2010, Editor: prof. PhDr. B. Banáry, CSc.str. 167-171, ISSN 1336 – 5126, Ev 1759/08