Sylaby ŠHUSU-Hudobné skupiny vokálne 2. 3. r. Bc.- Dirigovanie zboru

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  Stupeň štúdia: 1. stupeň 4. a 6. semester                                          

Forma výučby: prednášky, semináre. Typ predmetu: Povinne voliteľný. Počet kreditov: 3

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Priebežné hodnotenie:

Aktivita na seminároch, priebežné plnenie úloh.  50 bodov (minimálne 30 bodov)

Záverečné hodnotenie:

Praktická práca, záverečná prezentácia 50 bodov (minimálne 30 bodov)

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorej časti získa menej ako 30 bodov.

Výsledky vzdelávania

Študent úspešným absolvovaním  predmetu:

Osvojí si  a vie použiť poznatky z dirigentskej techniky

Aplikuje teoretické poznatky z metodiky vokálnych a inštrumentálnych súborov do edukačného procesu. Dokáže posúdiť vhodnosť zvolených stratégií pre reálnu dosiahnuteľnosť čiastkových a konečných cieľov. Dokáže  urobiť analýzu svojich výkonov, objektívne  ich  zhodnotiť a formulovať závery. Študent získa koncertnú prax v ansámblovej hre, dosiahne aranžérske a improvizačné majstrovstvo, je disciplinovaný v kolektíve a vie viesť tvorivý dialóg. Vie inštrumentovať, aplikovať a domyslieť hudobný nápad prostredníctvom schopnosti elaborácie. Vie určiť skladbe vhodnú formu, harmonizáciu, detailne a originálne vypracovať inštrumentálny sprievod a sólistický part. Vie postaviť dramaturgiu skladieb pre akúkoľvek hudobnú produkciu.

Stručná osnova predmetu:

Štúdium a dirigovanie zložitejších rytmických príkladov a melódii. Dirigovanie zložitejších skladieb  (3 – 4 hlas) rôznych období a charakteru – pri klavíri

Príprava na prácu chorovoda (práca s jednotlivými hlasovými skupinami)

Hudobno – výrazové stvárnenie zložitejších skladieb  (3 – 4 hlas) rôznych období a charakteru – pri klavíri – najmä obdobie renesancie. Interpretácia skladieb rôznych štýlov klasickej a salónnej hudby. Improvizácia na danú tému, improvizovaný úvod, medzihra, záver a inštrumentálny sprievod. Interpretácia vlastného aranžmán.

Odporúčaná literatúra:

Konkrétne zborové skladby

Renesančná  zborová tvorba svetská a sakrálna, Zborová tvorba pre detské zbory

Češková,Olga: Pěvecká výchova, Nakladatelství AMU, Praha2008, ISBN 978-80-7331-137-7

KŘIŠTKOVÁ, D., MAŠA, M. Klavírny doprovod a komorná hra (JAMU, Brno, 1991)

ŠEBESTA, O. Tvorivá interpretácia komornej hry (AU, B. Bystrica, 2001)

ŠOLC, Milan. 1964. Akordické značky. Supraphon Praha 1987

LABORECKÝ, Terminologický slovník

Konkrétne staršie zborové skladby z repertoáru UMSZ Mladosť

Svetová zborová tvorba 20. storočia