Sylaby ŠHUSU-Hudobné skupiny vokálne 1.r. Bc.- Dirigovanie zboru

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  Stupeň štúdia: 1. stupeň  2. semester                                        

Forma výučby: prednášky, semináre. Typ predmetu: Povinne voliteľný. Počet kreditov: 3

Výsledky vzdelávania

Študent úspešným absolvovaním  predmetu:

  1. Osvojí si  a vie použiť poznatky z dirigentskej techniky
  2. Aplikuje teoretické poznatky z metodiky vokálnych a inštrumentálnych súborov do edukačného procesu
  3. Dokáže posúdiť vhodnosť zvolených stratégií pre reálnu dosiahnuteľnosť čiastkových a konečných cieľov.
  4. Dokáže  robiť analýzu svojich výkonov, objektívne  ich  zhodnotiť a formulovať závery.
  5. Študent získa koncertnú prax v ansámblovej hre, dosiahne aranžérske a improvizačné majstrovstvo, je disciplinovaný v kolektíve a vie viesť tvorivý dialóg.
  6. Vie inštrumentovať, aplikovať a domyslieť hudobný nápad prostredníctvom schopnosti elaborácie.
  7. Vie určiť skladbe vhodnú formu, harmonizáciu, detailne a originálne vypracovať inštrumentálny sprievod a sólistický part.

Vie postaviť dramaturgiu skladieb pre akúkoľvek hudobnú produkciu.

Stručná osnova predmetu:

Dirigovanie rytmických príkladov a melódii, aplikácia taktovacej a dirigentskej tchniky

Hudobno – výrazové stvárnenie pesničiek z učebníc Hv, drobných skladieb a pod.

Interpretácia skladieb rôznych štýlov klasickej a salónnej hudby. V rámci inštrumentácie Príprava na prácu chorovoda (práca s jednotlivými hlasovými skupinami)

Improvizácia na danú tému, improvizovaný úvod, medzihra, záver a inštrumentálny sprievod. Interpretácia vlastného aranžmán.

Odporúčaná literatúra:

Úpravy ľudových piesní, notopisy, aktuálne skladby rôznych štýlových období

Učebnice Hv pre ZŠ, zahraničné učebnice

KŘIŠTKOVÁ, D., MAŠA, M. Klavírny doprovod a komorná hra (JAMU, Brno, 1991)

ŠEBESTA, O. Tvorivá interpretácia komornej hry (AU, B. Bystrica, 2001)

ŠOLC, Milan. 1964. Akordické značky. Supraphon Praha 1987.

ČEŠKOVÁ, Olga : Pěvecká výchova. Nakladatelství AMU, Praha, 2008 

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Priebežné hodnotenie:

Aktivita na seminároch, priebežné plnenie úloh.  50 bodov (minimálne 30 bodov)

Záverečné hodnotenie:

Praktická práca, záverečná prezentácia 50 bodov (minimálne 30 bodov)

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorej časti získa menej ako 30 bodov. Záverečný ročníkový dirigentský výstup, test.