Sylaby z predmetu Umelecká interpretácia                                                                                   

Študijný odbor: UUVaVP, Hudobná výchova, Školské hudobné súbory, Bc., Semester: Bc. /2. / 4.                                                               Predmet: Umelecká interpretácia  (1, 2)                                                                                                                                                       Vyučujúci: prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.                                                                                                                                                

Cieľ: Rozvíjať a zvyšovať kvalitu vedomostí z oblasti zborového spevu, zborových skladieb poznania vokálnych diel, skladateľov a zborových telies z aspektu umeleckej interpretácie  v súvislosti s potrebami hudobnej edukácie. Získať základné teoretické vedomosti z oblasti vývoja dejín hudby, potrebné znalosti v oblasti  hudobných skladieb v rôznych štýlových obdobiach, nadobudnúť teoretické a praktické vedomosti, nadhľad  a poznatky o vokálnych dielach, hudobných skladateľoch a vokálnych telesách.

Cieľ predmetu: Zoznámiť sa s vývinom vokálnej hudby v Európskych dejinách hudby, vokálnymi formami a druhmi, základov zborového spevu v kontexte zborového umenia ako žánru a v kontexte umeleckej interpretácie

Literatúra:  Individuálny výber na základe dostupnosti zvukových a video nahrávok, notopisov, partitúr a odporúčanej literatúry s orientáciou na využiteľnosť, tematické odlišnosti skladateľský prístup a interpretačné prezentácie a skúsenosti.

Obsah a štruktúra predmetu - Tematické okruhy :

  1/ Úvod do štúdia zbor. spevu, Vývoj vokálnej hudby – klasifikácia, vokálne formy

 

  2/ Počiatky vzniku vokálnej hudby Ambroziánsky spev, Gregoriánsky chorál

 

  3/ Vokálna hudba stredoveku

  4/ Vokálna hudba renesancie

  5/ Vokálna hudba baroka

  6/ Vokálna hudba klasicizmu

  7/ Vokálna hudba romantizmu

  8/ Vznik opery a jej vývoj, operné zbory

  9/ Vokálna hudba v 19 storočí na Slovensku, národná hudba, vznik spevokolov

10/ Vokálna hudba 20. storočia

11/  Vokálna hudba súčasnosti

12/  Zborový spev ako žáner

13/  Záverečný test, hodnotenie