Sylaby predmetu UHU-ŠHUSU – Spevácky zbor 1.-3. roč. Bc.

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Priebežné hodnotenie:

Tvorba určených úloh podľa osnovy predmetu.  50 bodov (minimálne 30 bodov)

Záverečné hodnotenie:

Záverečné hodnotenie podľa skúšok, vystúpení, zájazdov a ovládania repertoáru  v rozsahu obsahovej osnovy podľa výkonového modelu predmetu – telesa 100 bodov (minimálne 50 bodov) podľa propozícií Mgr. Z. Uhríkovej. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 95 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorej časti získa menej ako 50 bodov. Body sa zhodujú s percentami.

Výsledky vzdelávania:

Študent úspešným absolvovaním  predmetu:

1.  Získa kompetencie: rozvinutá schopnosť spolupracovať a prispôsobiť sa kolektívu; rozvinutá schopnosť suverénne verejne vystupovať a prezentovať sa; rozvinutá zručnosť v oblasti hudobných kompetencií – intonácia, spev z listu, harmonické cítenie, ladenie; schopnosť stvárniť a aplikovať do hlasového prejavu základné interpretačné zvláštnosti jednotlivých štýlov a období; rozvinutá schopnosť vnímania dirigenta a následná aplikácia jeho  požiadaviek do speváckej interpretácie.

2. Cieľom je: Spev v kolektíve – v speváckom zbore. Interpretačné zvládnutie skladieb rôznych štýlových období. Rozvíjať spevácke zručnosti v kolektíve  v súvislosti s potrebami hudobnej edukácie. Rozvíjať schopnosť spolupracovať a prispôsobiť sa kolektívu v záujme kvalitného výkonu celej skupiny. Prakticky využívať, a tak aj overovať a rozvíjať, zručnosti nadobudnuté v iných vyučovacích predmetoch. Reprezentovať katedru, fakultu, univerzitu na rôznych podujatiach, a tým aj získavať zručnosti v oblasti prezentácie pred obecenstvom.

Stručná osnova predmetu:

Nácvik konkrétnych zborových skladieb v závislosti od momentálnej dramaturgie speváckeho zboru a požiadaviek a zamerania dramaturgie objednávateľov konkrétnych programov.

Odporúčaná literatúra:

Zborové diela všetkých štýlových období podľa potreby, zamerania vystúpení a dramaturgického plánu telesa na jednotlivé semestre