Sylaby predmetu ŠHUSU-Hudobné súbory vokálne 1.2.3.r. Bc.- ZBORHUS                                                                                                                                                                                                         Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  Stupeň štúdia: 1. stupeň                                          

Forma výučby: prednášky, semináre. Typ predmetu: Povinne voliteľný. Počet kreditov: 3

Výsledky vzdelávania

Študent úspešným absolvovaním  predmetu:

Vie definovať vokálnu interpretáciu pre potreby praxe a edukačného procesu v oblasti vzdelávania, vie vymenovať jednotlivé zložky interpretačného umenia 

Vie vysvetliť a charakterizovať význam vokálnej interpretácie pre potreby učiteľa hudby, vie analyzovať vokálne diela pre jednotlivé druhy škôl.

Vie aplikovať primeraným spôsobom charakteristické prvky interpretácie vokálnych diel 

vievytvoriť projekt hudobného vzdelávania pre určený a vybraný stupeň a druh hudobného vzdelávania .

Stručná osnova predmetu:

Vokálna a inštrumentálna interpretácia a jej aplikácia v edukačnom procese.

Význam, zmysel vokálnej interpretácie,  analýza z aspektu dejín hudby.

Vokálna a inštrumentálna interpretácia v Renesancii., baroku, klasicizme

Vokálny a inštrumentálna interpretácia v romantizme a 19. storočí

Interpretačné otázky  v 20 storočí v hudobno-edukačnej praxi

Pochopenie rytmiky a metriky, Priemerné tempo, pomocou obsahu, deklamačného spádu textu, rytmu, agogiky, Dynamika v danom hudobnom období

Štúdium , kolektívny nácvik a príprava na vlastné výstupy – prezentácie.

Odporúčaná literatúra:

Notopisy – notový materiál – aktuálny na štúdium

ČERNUŠÁK, G. - Dejiny európskej hudby, PANTON Praha - Bratislava 1964

ALBRECHT, J.: Podoby a premeny barokovej hudby. Bratislava,1982

DOBRODINSKÝ, J. M.:  Interpretácia barokových orchestrálnych a vokálno-inštrumentálnych skladieb. Bratislava,1991

ABRAHAM, G. : Stručné dejiny hudby. Bratislava, 2003.

KAČIC, L.: Dejiny hudby. III. Barok. Bratislava, 2003

SEDLICKÝ, T. 1996 – 2000. K dejinám zborového spevu na Slovensku 1 – 5 . Banská Bystrica: UMB, 1996 – 2000.

SEDLICKÝ, T. – PAZÚRIK, M.: K dejinám zborového spevu č.6. Banská Bystrica: UMB, 2003.

HARNONCOURT, N. : Hudobný dialóg. Bratislava, 2005.

MICHELS, U.: Encyklopedický atlas hudby. Praha, 2000

PECHÁČEK, S. : Lidová píseň a sborová tvorba, Praha: UK, Karolínum 2010

Záverečné hodnotenie:

Záverečný praktický výstup  v rozsahu obsahovej osnovy predmetu 50 bodov (minimálne 30 bodov)

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 95 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorej časti získa menej ako 30 bodov. Rozhoduje prítomnosť, dochádzka a aktívna práca na kolektívnej práci