Predmet:  Dirigovanie a inštrumentácia,   Vyučujúci: prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

Študijný odbor: UUVaVP,  Hudobná výchova, Školské hudobné súbory,  Bc., Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: Forma výučby: seminár,  denná forma štúdia                                                Forma štúdia: denná, externá,Počet kreditov: 4, 1. semester Denná forma, Externá forma, 1. stupeň Bc.Priebežné hodnotenie: Tvorba určených úloh podľa osnovy predmetu.  50 bodov (minimálne 30 bodov). Záverečné hodnotenie: Záverečný test  v rozsahu obsahovej osnovy predmetu 50 bodov (minimálne 30 bodov). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 95 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorej časti získa menej ako 30 bodov.                                                

Cieľ predmetu: Študent úspešným absolvovaním  predmetu: Vie definovať taktovaciu a dirigentskú techniku, vymenovať jednotlivé terminologické zložky Dirigovania v oblasti zborového spevu a edukácie hudby. Dokáže vysvetliť a charakterizovať význam zborového spevu a dirigentskej techniky pre učiteľa hudby, analyzovať zložky zborového spevu v systéme ŠVP pre jednotlivé stupne hudobného vzdelávania a druhy škôl.  Aplikuje primeraným spôsobom elementárne a základné  taktovacie gestá a získať základné dirigentské návyky jednotlivé zložky kurikula, projektového vyučovania a tvorby samostatných projektov pre oblasť hudobnej edukácie. Technika zborového dirigovania je „rečou“ zbormajstra, učiteľa hudobnej výchovy, dirigenta školských detských speváckych zborov. Mnohotvárnosť tejto reči závisí od pohotovosti a schopnosti premietnuť citový zážitok do zrozumiteľného a aj  navonok esteticky pôsobivého a výstižného gesta. Vytvorí samostatnú prípravu a analýzu skladby v oblasti dirigentskej techniky, vie pripraviť a pracovať s učebnicovým a mimo učebnicovým notovým materiálom pre detské spevácke zbory rôznych kategórií, s rôznou obtiažnosťou a cappella, so sprievodom hudobného nástroja.             Hlavným cieľom je upevnenie dirigentskej techniky, taktovacej zručnosti  a návykov. Zoznámenie sa literatúrou pre detské spevácke zbory. Aplikovať prakticky hlasovú rozcvičku na hodine, a na skúške v jednotlivých modeloch každý študent individuálne.

Stručná osnova predmetu: tematické celky:                                                                                           

 - Úvod do štúdia predmetu dirigovanie, o dirigentoch, dirigentská osobnosť.                                                  

 - Z histórie dirigovania, dirigent a vokálne umenie. Odborná pripravenosť dirigenta.                              

- Základy taktovacej techniky, teória taktovacej techniky. Základný dirigentský postoj, základné fázy taktovacích schém, 2-dobý, takt, závery, priebežné závery, 3-dobý takt,  záverové gestá, 4-dobý takt.

- Fázy taktovania, zrýchlenie pohybu, pohyb legátový a staccatový.     

- Druhy taktov, taktovacie typy, 5-dobý takt, 6-dobý takt. Delenie pohybu (v legáte, staccate), Agogika, Dynamika, zlučovanie pohybu. Zmena taktovacích typov, taktovanie recitatívu, Predtaktie. Taktovanie korunky (fermáta), náhle Zmeny tempa, Dynamika,                                                                                                                        

- Prehľad piesní a zborových skladieb od jednohlasu  k jednoduchému 2 – 3 hlasu                                             

- Zborová literatúra – Piesňový materiál učebnicový a mimoučebnicový                                                

- Zborová skladba – partitúra – percepcia – nácvik                                                                                            

- Percepcia zborových skladieb s partitúrou                                                                                                      

- Detské spevácke zbory, úpravy ľudových piesní – rôzne druhy, rôzne druhy interpretácie.

- Delenie ľudových piesní v arr. pre spev. zbory.                                                                                                              

- Ľudová pieseň ako inšpiračný zdroj v tvorbe slov. hud. skladateľov, trávnice, pracovné piesne, Klasifikácia a delenie ľudových piesní, Ľudová pieseň – súčasť dramaturgie                                                                     

- Ľudové úpravy skladieb iných národov pre detské spevácke zbory.

Odporúčaná literatúra:                                                                                                                

Potočár, J.:         DIRIGENTSKÉ PRAKTIKUM SO SPEVÁCKYM ZBOROM, Osvetový  ústav Bratislava, 1974                                                                                                                               

Potočár, J.:         DIRIGOVANIE, PF UK Trnava,1976                                                                     

Stašek, Č.:          ABC ZAČÍNAJÍCIHO SBORMISTRA, Supraphon Praha 1981                                   

Brož, J.- Kaňák, J,:   ZÁKLADY DIRIGOVÁNÍ.  Panton Praha, 1982                                   

Pivovarský, L.:   ZÁKLADY SBORMISTROVSKÉ TECHNIKY, PF Ostrava, 1986                   

Potočár, J.:         ŠKOLA DIRIGOVANIA, Národné osvetové centrum Bratislava,1995       

Mironov, S.:       ZBOROVÝ SPEV A DIRIGOVANIE, PF UK Bratislava 1997                              

Pecháček, St.     ZÁKLADY TAKTOVACEJ TECHNIKY, PF UK Praha 1997                      

Mironov, S.:       DETSKÝ SPEVÁCKY ZBOR, PF UK Bratislava 2004                                     

Pecháček S.:       LIDOVÁ PÍSŇ A SBOROVÁ TVORBA, Karolínum, UK Praha 2010, ISBN 978-80-246-1830-2                                                                                                              

Učebnice Hv, Zborníky piesní a zborov pre detské spevácke zbory