Oznamy pre študentov

Hudobné súbory vokálne a inštrumentálne 1,2,

Sylaby - Stručná osnova predmetu: - Vokálna a inštrumentálna interpretácia a jej aplikácia v edukačnom procese. - Význam, zmysel vokálnej interpretácie, analýza z aspektu dejín hudby. - Vokálna a inštrumentálna interpretácia v Renesancii., baroku, klasicizme - Vokálny a inštrumentálna interpretácia v romantizme a 19. storočí - Interpretačné otázky v 20 storočí v hudobno-edukačnej praxi - Pochopenie rytmiky a metriky, Priemerné tempo, pomocou obsahu, deklamačného spádu textu, rytmu, agogiky, Dynamika v danom hudobnom období - Štúdium , kolektívny nácvik a príprava na vlastné výstupy – prezentácie. Odporúčaná literatúra: ČERNUŠÁK, G. - Dejiny európskej hudby, PANTON Praha - Bratislava 1964 ALBRECHT, J.: Podoby a premeny barokovej hudby. Bratislava,1982 DOBRODINSKÝ, J. M.: Interpretácia barokových orchestrálnych a vokálno-inštrumentálnych skladieb. Bratislava,1991 ABRAHAM, G. : Stručné dejiny hudby. Bratislava, 2003. KAČIC, L.: Dejiny hudby. III. Barok. Bratislava, 2003 SEDLICKÝ, T. 1996 – 2000. K dejinám zborového spevu na Slovensku 1 – 5 . Banská Bystrica: UMB, 1996 – 2000. SEDLICKÝ, T. – PAZÚRIK, M.: K dejinám zborového spevu č.6. Banská Bystrica: UMB, 2003. HARNONCOURT, N. : Hudobný dialóg. Bratislava, 2005. MICHELS, U.: Encyklopedický atlas hudby. Praha, 2000 ŠPILKA, J.: Zaostrené na hudbu, SPN 2000 PECHÁČEK, S. : Lidová píseň a sborová tvorba, Praha: UK, Karolínum 2010

Spevácky zbor 1,2,3 Mgr.

Výsledky vzdelávania Študent úspešným absolvovaním predmetu: 1. Získa kompetencie: rozvinutá schopnosť spolupracovať a prispôsobiť sa kolektívu; rozvinutá schopnosť suverénne verejne vystupovať a prezentovať sa; rozvinutá zručnosť v oblasti hudobných kompetencií – intonácia, spev z listu, harmonické cítenie, ladenie; schopnosť stvárniť a aplikovať do hlasového prejavu základné interpretačné zvláštnosti jednotlivých štýlov a období; rozvinutá schopnosť vnímania dirigenta a následná aplikácia jeho požiadaviek do speváckej interpretácie. 2. Cieľom je: Spievanie v kolektíve – v speváckom zbore. Interpretačné zvládnutie skladieb rôznych štýlových období. Rozvíjať spevácke zručnosti v kolektíve v súvislosti s potrebami hudobnej edukácie. Rozvíjať schopnosť spolupracovať a prispôsobiť sa kolektívu v záujme kvalitného výkonu celej skupiny. Prakticky využívať, a tak aj overovať a rozvíjať, zručnosti nadobudnuté v iných vyučovacích predmetoch. Reprezentovať katedru, fakultu, univerzitu na rôznych podujatiach, a tým aj získavať zručnosti v oblasti prezentácie pred obecenstvom. Stručná osnova predmetu: Nácvik konkrétnych zborových skladieb v závislosti od momentálnej dramaturgie speváckeho zboru a požiadaviek a zamerania dramaturgie objednávateľov konkrétnych programov. Odporúčaná literatúra: Zborové diela všetkých štýlových období Dramaturgický plán UMSZ Mladosť

Hudobné súbory vokálne a inštrumentálne1,2

Výsledky vzdelávania - Študent úspešným absolvovaním predmetu: - Vie definovať vokálnu interpretáciu pre potreby praxe a edukačného procesu v oblasti vzdelávania, vie vymenovať jednotlivé zložky interpretačného umenia - Vie vysvetliť a charakterizovať význam vokálnej interpretácie pre potreby učiteľa hudby, vie analyzovať vokálne diela pre jednotlivé druhy škôl. - Vie aplikovať primeraným spôsobom charakteristické prvky interpretácie vokálnych diel - Vie vytvoriť projekt hudobného vzdelávania pre určený a vybraný stupeň a druh hudobného vzdelávania . Stručná osnova predmetu: - Vokálna a inštrumentálna interpretácia a jej aplikácia v edukačnom procese. - Význam, zmysel vokálnej interpretácie, analýza z aspektu dejín hudby. - Vokálna a inštrumentálna interpretácia v renesancii., baroku, klasicizme - Vokálny a inštrumentálna interpretácia v romantizme a 19. storočí - Interpretačné otázky v 20 storočí v hudobno-edukačnej praxi - Pochopenie rytmiky a metriky, priemerné tempo, pomocou obsahu, deklamačného spádu textu, rytmu, agogiky, Dynamika v danom hudobnom období - Štúdium , kolektívny nácvik a príprava na vlastné výstupy – prezentácie. Odporúčaná literatúra: ČERNUŠÁK, G. - Dejiny európskej hudby, PANTON Praha - Bratislava 1964 ALBRECHT, J.: Podoby a premeny barokovej hudby. Bratislava,1982 DOBRODINSKÝ, J. M.: Interpretácia barokových orchestrálnych a vokálno-inštrumentálnych skladieb. Bratislava,1991 ABRAHAM, G. : Stručné dejiny hudby. Bratislava, 2003. KAČIC, L.: Dejiny hudby. III. Barok. Bratislava, 2003 SEDLICKÝ, T. 1996 – 2000. K dejinám zborového spevu na Slovensku 1 – 5 . Banská Bystrica: UMB, 1996 – 2000. SEDLICKÝ, T. – PAZÚRIK, M.: K dejinám zborového spevu č.6. Banská Bystrica: UMB, 2003. HARNONCOURT, N. : Hudobný dialóg. Bratislava, 2005. MICHELS, U.: Encyklopedický atlas hudby. Praha, 2000 PECHÁČEK, S. : Lidová píseň a sborová tvorba, Praha: UK, Karolínum 2010 Každý AR sa aktualizuje literatúra v TP predmetu.

Dirigovanie a inštrumentácia 1

Výsledky vzdelávania: Študent úspešným absolvovaním predmetu: - Vie definovať taktovaciu a dirigentskú techniku , vie vymenovať jednotlivé terminologické zložky Dirigovania v oblasti zborového spevu a edukácie hudby. - Vie vysvetliť a charakterizovať význam zborového spevu a dirigentskej techniky pre učiteľa hudby, vie analyzovať zložky zborového spevu v systéme ŠVP pre jednotlivé stupne hudobného vzdelávania a druhy škôl. - Vie aplikovať primeraným spôsobom elementárne a základné taktovacie gestá a získať základné dirigentské návyky jednotlivé zložky kurikula, projektového vyučovania a tvorby samostatných projektov pre oblasť hudobnej edukácie. Technika zborového dirigovania je „rečou“ zbormajstra, učiteľa hudobnej výchovy, dirigenta školských detských speváckych zborov. Mnohotvárnosť tejto reči závisí od pohotovosti a schopnosti premietnuť citový zážitok do zrozumiteľného a aj navonok esteticky pôsobivého a výstižného gesta. - Vie vytvoriť samostatnú prípravu a analýzu skladby v oblasti dirigentskej techniky, pripraviť a pracovať s učebnicovým a mimoučebnicovým notovým materiálom pre detské spevácke zbory rôznych kategórií, s rôznou obtiažnosťou a cappella, so sprievodom hudobného nástroja. Cieľom je upevnenie dirigentskej techniky, taktovacej zručnosti a návykov. Zoznámenie sa literatúrou pre detské spevácke zbory. Aplikovať prakticky hlasovú rozcvičku na hodine, a na skúške v jednotlivých modeloch každý študent individuálne. Stručná osnova predmetu: Sylaby, tematické celky: - Úvod do štúdia predmetu dirigovanie, o dirigentoch, dirigentskáosobnosť. Z histórie - dirigovania, dirigent a vokálne umenie. Odborná pripravenosť dirigenta. - Základy taktovacej techniky, teória taktovacej techniky. Základný dirigentský postoj, základné fázy taktovacích schém, 2-dobý, takt, závery, priebežné závery, 3-dobý takt, záverové gestá, 4-dobý takt. - Fázy taktovania, zrýchlenie pohybu, pohyb legátový a staccatový. - Druhy taktov, taktovacie typy, 5-dobý takt, 6-dobý takt. Delenie pohybu (v legáte, staccate), - Zlučovanie pohybu. Zmena taktovacích typov, taktovanie recitatívu, Predtaktie. Taktovanie korunky (fermáta), náhle Zmeny tempa, Dynamika, Agogika - Prehľad piesní a zborových skladieb od jednohlasu k jednoduchému 2 – 3 hlasu - Zborová literatúra – Piesňový materiál učebnicový a mimoučebnicový - Zborová skladba – partitúra – percepcia – nácvik - Percepcia zborových skladieb s partitúrou - Detské spevácke zbory, úpravy ľudových piesní – rôzne druhy, rôzne druhy interpretácie. Delenie ľudových piesní v arr. pre spev. zbory. - Ľudová pieseň ako inšpiračný zdroj v tvorbe slov. hud. skladateľov, trávnice, pracovné piesne, Klasifikácia a delenie ľudových piesní, Ľudová pieseň – súčasť dramaturgie - Ľudové úpravy skladieb iných národov pre detské spevácke zbory. Odporúčaná literatúra: Potočár, J.: DIRIGENTSKÉ PRAKTIKUM SO SPEVÁCKYM ZBOROM, Osvetový ústav Bratislava, 1974 Potočár, J.: DIRIGOVANIE, PF UK Trnava,1976 Stašek, Č.: ABC ZAČÍNAJÍCIHO SBORMISTRA, Supraphon Praha 1981 Brož, J.-Kaňák, J,: ZÁKLADY DIRIGOVÁNÍ. Panton Praha, 1982 Pivovarský, L.: ZÁKLADY SBORMISTROVSKÉ TECHNIKY, PF Ostrava, 1986 Potočár, J.: ŠKOLA DIRIGOVANIA, Národné osvetové centrum Bratislava,1995 Mironov, S.: ZBOROVÝ SPEV A DIRIGOVANIE, PF UK Bratislava 1997 Pecháček, St. ZÁKLADY TAKTOVACEJ TECHNIKY, PF UK Praha 1997 Mironov, S.: DETSKÝ SPEVÁCKY ZBOR, PF UK Bratislava 2004 Pecháček S.: LIDOVÁ PÍSŇ A SBOROVÁ TVORBA, Karolínum, UK Praha 2010, ISBN 978-80-246-1830-2 Učebnice Hv, Zborníky piesní a zborov pre detské spevácke zbory