doc. PaedDr. Milena Lipnická,PhD.
Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovensko

Profesijná charakteristika

Pedagogické vzdelanie v oblasti predškolskej a špeciálnej pedagogicky získavala postupne od stredoškolského po vysokoškolské štúdium (Stredná pedagogická škola v Lučenci (1980 - 1984), Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre učiteľky materských škôl na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1985-1987), Magisterské štúdium v odbore Predškolská pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1995 -1999), Rigorózne skúšky v odbore Predškolská pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2000) V roku 2006 ukončila doktorandské štúdium v odbore Pedagogika na v roku 2016 absolvovala habilitačné konanie v odbore Predškolská a elementárna pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 

Pred tým, ako od roku 2005 začala pracovať na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, bola učiteľkou so špeciálnou pedagogikou v špeciálnych triedach materských škôl (Osobitná materská škola v Železnej Breznici (1984 - 1988), Špeciálna trieda pre deti s telesným postihnutím vo Zvolene (1988 - 1990), Špeciálna logopedická trieda vo Zvolene (1990-1994), Trieda pre deti s odloženou školskou dochádzkou vo Zvolene (1994 - 1995). V rokoch 1999 - 2005 pracovala ako špeciálny pedagóg v Detskom integračnom centre vo Zvolene (1999 - 2005).

 

V poslednom období na vysokej škole vyučovala viaceré predmety (Predškolská pedagogika, Teória výchovy a vzdelávania, Teória a prax predprimárneho vzdelávania, Inkluzívna edukácia v predprimárnom vzdelávaní, Predškolská pedagogika, Edukácia detí so špecifickými potrebami 1, Logopedická prevencia v materskej škole, Rozvoj jazykových kompetencií v materskej škole, Pedagogické poradenstvo v materskej škole, Semestrálny edukačný projekt) v bakalárskom štúdiu (Predškolská a elementárna pedagogika, Bc) a v magisterskom štúdiu (Predškolská pedagogika, Mgr.). Je členkou odborovej komisie na Pedagogickej fakulte UMB aj Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku.
 

Od roku 2006 až doteraz bola členkou riešiteľských tímov 6 vedecko-výskumných projektov a 3 národných projektov (ESF). Výskumy realizovala a ich výsledky publikovala v oblasti diagnostických a výskumných možností detskej kresby, zohľadňovania potrieb detí predškolského veku, tvorby a overovania metodík na rozvoj reči detí aj v prevencii narušenej komunikačnej schopnosti, detských poňatí pojmov predprimárneho kurikula a inkluzívneho predprimárneho vzdelávnia). Vydala 7 knižných publikácií charakteru vedeckej monografie, 27 ostatných knižných publikácií a 124 vedeckých a odborných článkov. Absolvovala 12 prednáškových pobytov v zahraničí. Predniesla 15 pozvaných prednášok a 33 referátov na zahraničných a domácich konferenciách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
10:00 - 12:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=