SYLABY PREDMETU

 

 1. Reč a spev ako dve špecifické funkcie hlasu. Tonálna metóda vokálnej intonácie s využitím relatívnej solmizácie a fonogestiky ako základ intonačno-rytmickej, hlasovej a sluchovej výchovy.
 2. Zvuk, tón a jeho vlastnosti, proces počutia, tónová sústava, notácia v G-kľúči (v rozsahu g-c3).
 3. Úvod do štúdia stupníc, ich rozdelenie a systém. Diatonické durové stupnice. Variácie tonického kvintakordu v dur.
 4. Výrazové prostriedky hudby. Rytmika, metrika, tempo, dynamika. Hudobné značky.
 5. Základy harmónie. Akord a jeho obraty. Hlavné harmonické funkcie.
 6. Tvorenie prísnych spojov I-IV, I-V. v durových tóninách (do 3 krížikov a 3 béčok). Akordické (gitarové) značky.
 7. Dominantný septakord a jeho obraty.
 8. Intervaly a ich rozdelenie. Intervaly čisté, veľké a malé. Sluchová výchova.
 9. Základné taktovacie gestá v jednoduchých (dvoj- a trojdobých) a zložených (štvordobých) taktoch. Alla breve. Nástupy, závery, koruny.
 10. Diatonické molové stupnice. Druhy molových stupníc. Variácie molového kvintakordu.
 11. Modálne stupnice a ich praktická aplikácia v detskej piesni.
 12. Zhrnutie a opakovanie náročnejších prvkov hudobnej teórie.

 

 Literatúra:

 

FELIX, B.-JANÍČKOVÁ, S. 1996. Hudobná výchova 1, 2. Hudobná náuka a základy harmónie. Intonačno-rytmická výchova a sluchová analýza. Hlasová výchova. PF UMB B. Bystrica, 1996.

KOLOŠTOVÁ, M. 2010. Minulosť a prítomnosť nástrojovej hry v príprave učiteľov predškolskej a elementárnej pedagogiky (1. stupňa ZŠ). Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy IV. Ostrava : PF OU 2010, s. 127-132.

KOLOŠTOVÁ, M. 2012. Hudobná edukácia v príprave učiteľov – elementaristov. Aktuální otázky současné hudebné výchovné teorie a praxe VII. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně 2012, s. 99-109.

KOPINOVÁ, Ľ. et al. 2004. Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku. 1 diel. SPN Bratislava 2004.

SARAUER-GRŰNFELDOVÁ-BÖHMOVÁ. 1972. Klavírna škola pre začiatočníkov. 1. diel. OPUS, Bratislava 1972.

SUCHOŇ, E.-FILIP, M. 1993. Stručná náuka o hudbe. OPUS, Bratislava 1993.

Vybrané inštrumentálne skladby (pre pokročilých)

 

 

Kritériá udelenia kreditov:

 

Účasť a aktivita na seminároch a cvičeniach z hry na hudobnom nástroji.

 Teoretická časť: 2 kontrolné písomné práce v rozsahu obsahovej osnovy predmetu 2x25 bodov, čo predstavuje v celkovom súčte 50 bodov (minimálne 30 bodov).

 Aplikačná časť:

 1/ Intonácia 3 modelových piesní – 25 bodov (minimálne 15 bodov).

 2/ Hra na hudobnom nástroji – 25 bodov (minimálne 15 bodov).

 

Vyžaduje sa prezentácia uvedených výsledkov vzdelávania aspoň na štandardnej úrovni.