SYLABY PREDMETU

 1. Zaradenie HP do systému muzikologických disciplín. Vymedzenie pojmu, špecifikácia disciplíny.
 2. Predmet, metódy a ciele hudobnej pedagogiky.
 3. Reflexia, osobnosti a systémy svetovej HP (Dalcroze, Kodály, Orff, Suzuki, Yamaha).
 4. Profilácia slovenskej hudobnej pedagogiky.
 5. Školské koncepcie a reformy hudobnej výchovy v 20. storočí.
 6. Koncepcia polyestetickej výchovy a IHP W. Roschera, hodnotové aspekty.
 7. Tendencie HP v súčasnom období. Paradigmy hudobnej pedagogiky.
 8. Aplikácia komplexnej výchovy a jej možnosti v školskej praxi.
 9. Umelecká pedagogika, jej obsah a štruktúra.
 10. Nové smery v hudobnej edukácii na ZŠ – multikultúrna a enviromentálna výchova.

Literatúra:
Syntetické spracovanie problematiky:
Burlas, L. 1997. Teória hudobnej pedagogiky. PU Prešov 1997.
Burlas, L. 1999. Hudba – komunikatívny dynamizmus. PU Prešov 1999.
Elschek, O. 1984. Hudobná veda súčasnosti. SAV Bratislava 1984.
Gregor, V.-Sedlický, T. 1990. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku. Supraphon Praha, Bratislava 1973, 1990 (2. vydanie).
Helms-Schneider-Weber: Neues Lexikon der Musikpädagogik. Verlag Kassel 1994.
Holas, M. 1995. Hudební pedagogika. Praha 1995.
Kresánek, J. 1980. Úvod do systematiky hudobnej vedy. Bratislava : SPN 1980.
Mastnak, W. 1994. Zmysly – umenie – život. Prešov : Matúš music 1994.
Medňanská, I. 2014. Systematika hudobnej pedagogiky. PU v Prešove.
Michalová, E. 1997. Hudba v škole. Univerzita Mateja Bela 1997.
Poledňák, I.-Fukač, J. 1995. Úvod do studia hudební vědy. Univerzita Palackého Olomouc 1995.
Roscher, W. 1983. Integrative Musikpädagogik. 1983. Wilhelmshaven 1983.
Dielčie spracovanie problematiky:
Fridman, L. 2014. Základy muzikológie pre učiteľov. Banská Bystrica: UMB, 2014.
Kološtová, M. 2015. Výrazné osobnosti slovenskej hudobnej pedagogiky Viliam Fedor a Tibor Sedlický. Banská Bystrica: UMB 2015 (dostupné aj v elektornickej podobe).
Kološtová, M. 2006. Štefan Kantor. Banská Bystrica : UMB 2006.
Kološtová, M. 2018. Belo Felix a Eva Langsteinová. Osobnosti slovenskej hudobnej pedagogiky. UMB 2018.
Kološtová, M. (ed.) 2019. Alexander Melicher a Vladimír Gajdoš. osobnosti slovenskej hudobnej pedagogiky. UMB 2018.
Roscher, W. 1983. Integrative Musikpädagogik. Teil 1. München/Salzburg 1983.
Welsch, W. 1993. Estetické myslenie. Bratislava : SPN 1993.

PODMIENKY UDELENIA KREDITOV:

 • hodnotenie: klasifikácia A-F
 • dochádzka (obligátna podmienka - O, bez neospravedlnených – A),
 • seminárna práca teoretického charakteru a jej prezentácia (O - 50%),
 • priebežné plnenie čiastkových úloh aplikačného charakteru podľa TeO (25:25),
 • predmet ukončený kolokviálne.


KOMENTÁR K MODELU KURIKULA INTEGRATÍVNEJ HUDOBNEJ PEDAGOGIKY (IHP):
Päťdimenzionálne je štrukturovaná aj teoretická rovina IHP. Obsahovo sa napĺňa prostredníctvom 5 kurikulárnych aspektov polyestetickej výchovy.

 1. multimediálny aspekt – ktorý stavia kreatívne činnosti oproti pasivite a obmedzeniu na recepciu a reprodukciu,
 2. interdisciplinárny aspekt – ktorý podporuje skúsenosť s inými umeniami,
 3. integratívny aspekt – ktorý stavia na rovnoprávnosti medzi tradíciou a súčasnosťou,
 4. interkultúrny aspekt – ktorý je postavený na rovnosti kultúr, foriem a štýlov umenia,
 5. sociálno-komunikačný aspekt – ktorý sa snaží o prekonávanie obmedzení pri diferenciácii kultúry.


ROSCHEROVU SCHÉMU KURIKULA POLYESTETICKEJ VÝCHOVY TVORÍ ŠESŤ DIDAKTICKÝCH ASPEKTOV:
IMAGINÁCIA
– ktorá v sebe zahŕňa improvizáciu a kompozíciu a odráža sa v 1. a 3. kurikulárnom aspekte.
PREZENTÁCIA – kde ide o zvukovú realizáciu a prezentáciu hudby. Odráža sa v 1., 3. a 4. kurikulárnom aspekte.
KOMUNIKÁCIA – ktorá sa rozčleňuje na interakciu, demonštráciu a hudobný dialóg a odráža sa v 1. a 5. kurikulárnom aspekte.
EVALVÁCIA – ktorá sa člení na zaraďovanie, zvažovanie a estetické hodnotenie a vzťahuje sa na 2. a 3. kurikulárny aspekt.
PERCEPCIA – pri ktorej hovoríme o materiálovo-štrukturálnej analýze a poznávaní hudobného materiálu a odráža sa v 2., 3. a 4. kurikulárnom aspekte.
SELEKCIA – ktorá nám ponúka veľký výber a z tohto pohľadu hovoríme o tzv. konzumnej analýze. Selekcia sa odráža v 2. a 5. kurikulárnom aspekte.