SYLABY PREDMETU

  1. Reč a spev ako dve špecifické funkcie hlasu (podobnosti, rozdielnosti reči a spevu, základná terminológia).
  2. Dychové ústrojenstvo.
  3. Hlasové (fonačné) ústrojenstvo. Fonácia a hlasové začiatky.
  4. Druhy hlasu, hlasové rozsahy, registre.
  5. Modifikačné ústrojenstvo (upravujúce, artikulačné orgány).
  6. Detský hlas. Fázy mutácie.
  7. Druhy speváckej techniky – legat, portamento, glissando, staccato, tenuto. Mezza voce. Sotto voce. Messa di voce. Voix mixte. Neutralizácia a vyrovnávanie vokálov.
  8. Prednes, frázovanie, výraz.
  9. Princíp ideomotoriky a jeho využitie vo vokálnom prejave.
  10. Poruchy hlasu a hlasová hygiena.

Literatúra:

KORÍNSKA, A. Piesne pre výchovu spevákov – výber.

SCHNEIDER-TRNAVSKÝ, M. Slovenské národné piesne. Zväzok 1 – 5.

ŠIMOVÁ, O. 1997. Teória hudobnej výchovy. Základy teórie vokálnej interpretácie. UK Bratislava.

VACCAI, N. Metodo practico. Etition Peters. Nr. 2073.

RANINEC, J. 1992. Hlasová výchova pre učiteľov. UK Bratislava 1992.

RANINEC, J. 2003. Ľudský hlas a jeho kultivovanie. SAV Bratislava. 2. Vydanie. 2003.

VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, J. 1997. Didaktika zpěvu pro sólisty, sborové pěvce a budoucí pěvecké pedagogy. PF Západočeské university 1997, ISBN 80-7082-381-X.

 

 

Kritériá na udelenie kreditov:

Pravidelná účasť na individuálnych cvičeniach z hlasovej výchovy.

Prezentácia uvedených kompetencií aspoň na štandardnej úrovni: priebežné hodnotenie (s individuálnou prípravou s váhou 0,5).

Záverečný umelecký výkon s váhou 0,5.

Záverečná prehrávka (naštudovať spamäti podľa rámcových  plánov, pokynov vyučujúceho a garanta predmetu).