SYLABY PREDMETU:

 

1. Rytmické a vokálne činnosti a ich praktická aplikácia v edukačných aktivitách v MŠ.

2. Rytmické a vokálne činnosti s ohľadom na metodiku nácviku detskej piesne.

3. Metodika nácviku detskej piesne v MŠ (vo vzťahu učiteľ - dieťa).

4. Inštrumentálne činnosti a ich praktické začlenenie do súboru speváckych aktivít v MŠ.

5. Inštrumentálne činnosti a hra na detských nástrojoch a ich začlenenie do súboru aktivít v MŠ.

6. Detská hudobná tvorivosť, detský tvorivý produkt, detský tvorivý proces, detská tvorivá osobnosť.

7. Počúvanie hudby. Percepčné činnosti. Charakteristika pojmov: percepcia, recepcia, apercepcia.

8. Metodika percepčných činností v predprimárnej edukácii.

9. Hudobno-dramatické činnosti a ich praktické začlenenie do súboru edukačných aktivít v MŠ a ZŠ.

10. Metodika HDČ.

11. Hudobno-pohybové činnosti a ich praktická aplikácia v edukačných aktivitách v MŠ a ZŠ.

12. Prezentácia a vyhodnotenie.

 

Literatúra odporúčaná k štúdiu:

KOLOŠTOVÁ, M. Minulosť a prítomnosť nástrojovej hry v príprave učiteľov predškolskej a elementárnej pedagogiky (1. stupňa ZŠ. Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky. Ostrava : PdF OU 2010.

KOLOŠTOVÁ, M. Hudobná edukácia v príprave učiteľov - elementaristov. Aktuální otázky současné hudebně výhovné teorie a praxe. Ústí nad Labem : PdF UJEP 2012.

Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku.

SLAVÍKOVÁ, P. Dětská hudební tvořivost v preprimárním vzdelávaní. Praha : Karolinum, PdF KU 2020.

Učebnice a metodické príručky pre 1. ročník ZŠ.

TICHÁ, A. Učíme děti zpívat. Praha, Bratislava : Portál

 

Skladby vhodné na počúvanie pre detského poslucháča:

ČAJKOVSKIJ, P. I. Luskáčik (rozprávkový balet)

PROKOFIEV, S. Peter a vlk (hudobná rozprávka)

SAENS SAINT, C. Karneval zvierat

SUCHOŇ, E. Varila myšička kašičku, ikonická siuta (zhudobnený súbor detských leporel)

 

Podmienky ukončenia predmetu:
Komplexný praktický výstup metodickej práce s vokálnym (detská pieseň), inštrumentálnym (detské nástroje), percepčným (drobná inštrumentálna skladba) hudobno-pohybovým alebo hudobno-dramatickým materiálom podľa vlastného výberu.