SYLABY PREDMETU

 1. Žánre vecnej literatúry – rozdelenie, špecifikácia.
 2. Recenzia a jej žánrovo-kompozičné charakteristiky.
 3. Hudobná kritika ako súčasť umeleckej kritiky v kontexte vývoja (pozorovanie, rozlišovanie javov, konfrontácia s normou, priame angažovanie sa v praxi).
 4. Žánre umeleckej kritiky.
 5. Z histórie kritiky (predpoklady vzniku, vznik novodobej kritiky, hudobná kritika v 18. storočí, v romantizme). niektoré hudobno-kritické prejavy v minulom storočí).
 6. Niektoré vybrané hudobno-kritické prejavy v minulom storočí.
 7. Hudobno-kritická a recenzentská aktivita na Slovensku (predpoklady jej vzniku, praxeologické východiská). Hudobná kritika v medzivojnovom období (kauza „slovenskej – národnej“ opery Kováč Wieland.
 8. Vývoj kritiky v povojnovom období. Ideologické „reparácie“ opery Krútňava.
 9. 60. roky 20. storočia v kritickej reflexii (P. Faltín, I. Vajda, J. Pospíšil, L. Mokrý, M. Jurík, J. Hatrík, Ľ. Chalupka) a píšuci skladatelia P. Kolman, l. Burlas, O. Elschek)
 10. 70. roky v kritickej reflexii ( V. Čížik, M. Jurík, T. Ursínyová, J. Tvrdoň, N. Hrčková, L. Leng, L. Mokrý, O. Ferenczy, I. Hrušovský, neskôr D. Marenčinová, E. Michalová)
 11. Hudobná kritika po roku 1989 (Z. Martináková, V. Godár, M. Burlas, P. Breiner, P. Zagar, D. Martinček, D. Matej, M. Piaček, L. Dohnalová).
 12. Hudobná popularizácia (organizácia a riadenie hudobného života).

 

Literatúra:

 

GLOCKOVÁ, M. 2007. Hudobná kritika v dejinách. AU Banská Bystrica 2007.

HRČKOVÁ, N. 1986. Hudobná kritika a hodnotenie. Bratislava : OPUS, 1986.

HUDEBNÍ VĚDA. I-III: Praha 1988, s. 854-887.

McLUHAN, M. 1991. Jak rozumět médiím : Extenze člověka. Praha : 1991.

MISTRÍK, J. 1975. Žánre vecnej literatúry. Bratislava : SPN 1975.

OPUS MUSICUM, SLOVENSKÁ HUDBA, HUDOBNÝ ŽIVOT, MÚZY V ŠKOLE – odborné časopisy

SPRIEVODCA KONCERTAMI. Bratislava : OPUS 1983.

 

 

Kritériá na udelenie kreditov:

 

Aktívna účasť na seminároch.

Napísanie recenzie na vybranú odbornú knižnú publikáciu (podľa vlastného výberu) s váhou 0,50.

Aktívne publicisticko-kritické písomné zhodnotenie vybranej umeleckej produkcie ŠO v Banskej Bystrici (1) s váhou 0,50.