Cieľ: Naučiť sa prakticky precvičiť a začleniť hudobné činnosti do systému edukačných aktivít v MŠ a ZŠ (s osobitným dôrazom na dominantné hudobné aktivity).Vedieť posúdiť vhodnosť a primeranosť ich využitia tak, aby umožnili riadiť hudobné aktivity v MŠ a ZŠ jednoducho, prirodzene a zrozumiteľne. Vedieť vytvoriť drobné cvičenia a mikroetudy k jednotlivým hudobným aktivitám prostredníctvom využitia praktických postupov a prístupov učenia sa  v heterogénnych skupinách.

 1. Reč a spev ako dve špecifické funkcie hlasu. Hovorený a spevný hlasový prejav učiteľa. 

 2. Druhy hudobných činností v MŠ.
 3. Rytmické a vokálne činnosti a ich praktická aplikácia v edukačných aktivitách v MŠ a ZŠ.
 4. Rytmické a vokálne činnosti a ich praktická aplikácia v edukačných aktivitách v MŠ a ZŠ.
 5. Inštrumentálne činnosti a ich praktické začlenenie do súboru speváckych aktivít v MŠ.
 6. Inštrumentálne činnosti a hra na detských nástrojoch a ich praktické začlenenie do súboru speváckych aktivít.
 7. Percepčné činnosti. Definovanie základných pojmov, prístupy.
 8. Percepčné činnosti a ich praktické začlenenie do integrovaných aktivít v MŠ.
 9. Hudobno-dramatické činnosti a ich praktické začlenenie do súboru edukačných aktivít.
 10. Hudobno-pohybové činnosti a ich praktická aplikácia v priestore edukačných aktivít v MŠ.
 11. Drobné cvičenia a mikroetudy v zážitkovej edukácii v MŠ.
 12. Drobné civčenia a mikroetudy v zážitkovej edukácii v MŠ.
 13. Prezentácie vybraných drobných cvičení a mikroetud v prostredí predškolskej edukácie.

 Podmienky absolvovania predmetu:

-          pravidelná účasť na seminároch (30)

-          praktická prezentácia modelových hudobných aktivít na štandardnej úrovni (70 bodov)

          

 

 LITERATÚRA:

 

BARANOVÁ, E. Hudobno-pohybová výchova v predškolskom a mladšom školskom veku. Banská Bystrica : UMB, 2009

MASTNAK, W. Zmysly - umenia - život. Prešov : Matúš music, 1994

KOLOŠTOVÁ, M.-PAPOVÁ, J. The active perception of art music at the lower level of secondary school education. In The Slavonic Pedagogical Studies Journal. Nitra : Slovenská vzdelávacia spoločnosť, 2015. No 2, ročník 4, s. 248-258. ISSN 1339-8660.

KOLOŠTOVÁ, M. Hudobná edukácia v príprave učiteľov primárneho vzdelávania so zameraním na vysokoškolské prostredie PF UMB v Banskej Bystrici. In Edukacja – Muzyka – Kultura: implikacje pedagogiczne i historiczne. Bydgoszcz : Bydgoskie towarzystwo naukowe, 2015. ISSN 0067-947X. Nr. XV, s. 99-110.

MICHÁLKOVÁ, D. Počúvanie hudby ako problém a systém. Banská Bystrica : PF UMB 2010

RAKOVÁ, M.-ŠTÍPLOVÁ, L.-TICHÁ, A. Zpíváme a nasloucháme hudbě s nejmenšími. Praha : Portál 2009

TICHÁ, A.-RAKOVÁ. M. Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími. Praha : Portál 2014

STRENÁČIKOVÁ, M. Prežívanie hudby ako subjekt-objektová interakcia (predškolský vek). Banská Bystrica : PF UMB 2012

WAUGHT, A. Umenie počúvať hudbu. Bratislava : Slovo, 1997