SYLABY PREDMETU

 

 1. Identifikácia základných problémov teórie a praxe didaktiky hudobnej výchovy so zameraním na primárny stupeň vzdelávania.
 2. Súčasná koncepcia vyučovania hudobnej výchovy na ZŠ. Inovovaný Štátny vzdelávací program ISCED 1 (východiská, charakteristika, štandardy).
 3. Organizačná štruktúra hodiny hudobnej výchovy a fázy vyučovacej jednotky.
 4. Prezentácia z realizovaných náčuvov - výber.
 5. Psychologické základy hudobnej výchovy. Problematika hudobnosti (vlohy, schopnosti, zručnosti). 
 6. Hudobné prejavy reprodukčné (interpretačné) a produkčné (tvorivé).
 7. Kreativita ako edukačný princíp v hrových hudobných činnostiach v ZŠ.
 8. Vybrané prvky tradičných hudobno-výchovných koncepcií: Dalcroze, Kodály, Orff, Kabalevskij... a možnosti ich uplatnenia v intencionálnej edukácii.
 9. Spevný hlasový prejav a jeho praktická aplikácia na hodinách hudobnej výchovy v ZŠ. Práca s piesňou - metodika osvojovania piesne (imitačne, intonačne, kombinovane).
 10. Inštrumentálne činnosti a hra na detských nástrojoch a ich zmysluplné zapájanie do sústavy speváckych aktivít.
 11. Percepčné činnosti a ich praktická aplikácia na hodinách hudobnej výchovy v ZŠ. Definovanie základných pojmov. Metodika počúvania hudby.
 12. Hudobno-pohybové činnosti a ich praktická aplikácia na hodinách hudobnej výchovy v ZŠ. Metodika pohybovej prípravy v ZŠ.
 13. Hudobno-dramatické činnosti ako integrujúci faktor všetkých hudobných činností.
 14. Modelová príprava koncipovaná do hudobno-edukačného projektu - prezentácia.

 

Syntetické spracovanie problematiky:

 

Kolektív: Didaktika hudobnej výchovy. Hudobné činnosti re štúdium učiteľstva v 1.-4. ročníku ZŠ. PF, Banská Bystrica 1991.

LANGSTEINOVÁ, E. Zvyšovanie efektívnosti vyučovania hudobnej výchovy na ZŠ. UMB 1997.

SEDLÁK, F. a kol. Didaktika hudební výchovy pro 1. stupeň ZŠ.

SEDLÁK, F. a kol. Nové cesty hudební výchovy. SPN, Praha 1977.

ŠKODA, J.-DOULÍK, P. Psychodidaktika. Grada Publishing Praha-Bratislava 2011.

TUREK, I. Didaktika. Wolters Kluwer, Bratislava 2008.

Učebnice a metodické príručky hudobnej výchovy pre 1.-4. ročník ZŠ.

 

Dielčie spracovanie problematiky:

 

Inovovaný Štátny vzdelávací program pre primárne vzdelávanie. ŠPÚ Bratislava 2019.

KRBAŤA, P. Psychológia hudby (nielen) pre hudobníkov. MATÚŠ MUSIC, Prešov 1994.

 

 

Požiadavky k ukončeniu predmetu (50 bodov):

 

 1.   Portfólio prác  z projektov výučby a výstupov z praxe – 20 b
 2.   A) Modelová príprava koncipovaná do hudobno-edukačného projektu (skupinová realizácia a prezentácia projektu). Individuálna hlasová rozcvička je jej povinnou súčasťou.

 

            B) Modelová príprava koncipovaná do hudobno-edukačného projektu (jednotlivo: prezentácia aplikačnej časti práce). Individuálna hlasová rozcvička je jej povinnou súčasťou + vzorový prednes piesne so sprievodom

            hudobného nástroja - 20 b

        3. TEST  v rozsahu teoretickej osnovy predmetu – 10 b

        4.  Pravidelná účasť na vyučovaní