doc. PaedDr. Mariana Kološtová, Ph.D.
Katedra hudobnej kultúry
Ružová ul. č. 13
97411 Banská Bystrica
Slovensko

Profesijná charakteristika

Meno a priezvisko: Mariana Kološtová, doc., Ph.D., PaedDr.

Adresa pracoviska: Katedra hudobnej kultúry, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Ružová 13, 97411 Banská Bystrica, č.t. 048/4464513, e-mail: mariana.kolostova@umb.sk

 

Vyštudovala slovenský jazyk a hudobnú výchovu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Svoje pedagogické začiatky spája so ZŠ Školská v Brezne, od roku 1983  s Katedrou hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. V roku 2001 ukončila doktorandské štúdium (Ph.D.) na Pedagogickej fakulte Ostravskej univerzity v Ostrave v odbore Hudební teorie a pedagogika. Za docentku sa habilitovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v roku 2018. Ako členka vedenia katedry vystriedala viaceré pozície: tajomníčka katedry (1992-1996, 2010-2016), zástupkyňa vedúceho katedry (2004-2009, 2016-2018). Od roku 2019 je vedúcou katedry. V rámci ďalšieho vzdelávania absolvovala viacero kurzov a školení venujúcich sa problematike manažmentu a riadenia vysokoškolského vzdelávania. Vo svojej umelecko-pedagogickej činnosti sa dlhé roky venovala zbormajstrovskej a korepetítorskej činnosti: ako zakladateľka a dirigentka Miešaného speváckeho zboru Cantica paedagogica na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, spoluzakladateľka Miešaného speváckeho zboru Canzona neosolium, zakladateľka a dirigentka detského speváckeho zboru pri Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici. Stála pri zrode dnes už medzinárodne etablovaných podujatí Akademickej Banskej Bystrice – medzinárodného festivalu vysokoškolských speváckych zborov a Cantus Choralis Slovaca – medzinárodného sympózia o zborovom speve. V publikačnej a projektovej činnosti sa prioritne orientuje na hudobnú pedagogiku s akcentovaním dejín, osobností hudobnej výchovy a hudobného vzdelávania na Slovensku. Výraznú mieru jej publikačnej aktivity pokrývajú štúdie venované problematike prípravy učiteľov hudobnej výchovy v primárnej a sekundárnej sfére vzdelávania. Je členkou organizačných výborov medzinárodných interdisciplinárnych vedeckých konferencií, chairmanom medzinárodných konferencií, seminárov, viacnásobnou editorkou zborníkov, členkou redakčnej rady časopisu Múzy v škole, aktívnou posudzovateľkou doktorandských prác a monografií. Aktívne sa podieľa na organizovaní domácich konferencií a podujatí, seminárov a workshopov. Odborne pôsobí v ateliéroch a tvorivých dielňach. Od roku 1993 je členkou Asociácie učiteľov hudby Slovenska (AUHS).

Prehľad najvýznamnejších projektov: 

 • Vedúca projektu grantovej úlohy KEGA " Lexikón osobností slovenskej hudobnej pedagogiky" (2021)
 • Vedúca projektu grantovej úlohy KEGA "Zriadenie Kabinetu hudobnej pedagogiky prioritne orientovaného na osobnosti regionálnej hudobnej pedagogiky, historiografie, dokumentácie a dejín hudobnej výchovy" (2016-2018)
 • Riešiteľka grantovej úlohy KEGA a zástupkyňa vedúceho projektu „Príprava na ďalšie vzdelávanie učiteľov hudobnej výchovy v činnej praxi" (2008)
 • Riešiteľka grantovej úlohy KEGA „Prognózy a stratégie hudobného vzdelávania budúcich učiteľov na 1. stupni ZŠ" (2008)
 • Riešiteľka grantovej úlohy KEGA „Exaktné overenie modelu rozšíreného vyučovania hudobnej výchovy na ZŠ Moskovská" (1992).
 • Riešiteľka grantovej úlohy KEGA „Osobnosť učiteľky materskej školy a jej vplyv na rozvoj hudobných schopností detí predškolského veku" (1990)

Výberová bibliografia: 

 • Belo Felix a Eva Langsteinová. Osobnosti slovenskej hudobnej pedagogiky (v spoluautorstve). Rec. Jan Mazurek, Dagmar Michálková. Banská Bystrica : Belianum, UMB, 2018. 134 s. ISBN 978-80-557-1462-2.
 • Alexander Melicher a Vladimír Gajdoš. Osobnosti slovenskej hudobnej pedagogiky (ed.). Rec. Jan Mazurek, Dagmar Michálková. Banská Bystrica : Belianum, UMB 2018. ISBN 978-80-557-1461-5.
 • Výrazné osobnosti slovenskej hudobnej pedagogiky Viliam Fedor a Tibor Sedlický. Rec. Belo Felix, Milan Pazúrik. Banská Bystrica : Belianum, UMB, 2015. 154 s. [8,3AH]. ISBN 978-80-557-0723-5 + [1CD]. ISBN978-80-557-0901-7.
 • Kontexty slovenskej hudobnej pedagogiky I. (v spoluautorstve). Rec. Eva Michalová, Milan Pazúrik. Banská Bystrica : Belianum, UMB 2013. 142 s. ISBN 978-80-557-0553-8.
 • Štefan Kantor. Rec: Vojtech Didi, Mária Strenáčiková. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. 84 s. [3,008 AH]. ISBN 80-8083-305-2.

Ďalšia publikačná činnosť (výber): 

 • Creativity and creation in the music education. In SWS international scientific conference on Arts and humanities 2019. Albena, Vol. 6, No. 1. S. 273-280. Sofia: STEF92 Technology, 2019.
 • Vocal creativity in artistic expression. In Transgressions in artistic education. Person-Music-Art : Joint academic Publication. Jelenia Góra : Karkonoska Państwowa Szkoła Wyźsza 2016. ISBN 978-83-61955-42-9, s. 59-65.
 • Specifics of Belo Felix's pedagogical activity. In Acta Humanica. ISSN 1336-5126, 2016, roč. 13, č. 1, s. 8-20.
 • The active perception of art music at the lower level of secondary school education (v spoluautorstve). In The Slavonic Pedagogical Studies Journal – The scientific educational journal. ISSN 1339-8660, 2015, roč. 4, No 2, s. 248-258.
 • Capriccioso na fortepian Vojtecha Didieho. In Muzyka, historia, teoria, edukacja. ISSN 2084-5081, 2015, Nr 5, s. 53-61.
 • Music workshop in university education of teachers at the Faculty of Education, Matej Bel University in Banská Bystrica. In Kreatyvność w edukaciji muzicznej : Praca zbiorowa pod redakcją naukovą Macieja Kołodziejskego. Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora 2014. ISBN 978-83-7549-190-6, s. 77-90.
 • Preparation for the Further Education of Music Education Teachers in Active Practice - Analysis of Target Group Needs (v spoluautorstve). In The New Educational Review. ISSN 1732-6729, 2008, vol. 15, no. 2, s. 83-92.