doc. PaedDr. Mariana Kološtová, Ph.D.
Katedra hudobnej kultúry
Ružová ul. č. 13
97411 Banská Bystrica
Slovensko

Profesijná charakteristika

Meno a priezvisko: Mariana Kološtová, doc., Ph.D., PaedDr.

Adresa pracoviska: Katedra hudobnej kultúry, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Ružová 13, 97411 Banská Bystrica, č.t. 048/4464513, e-mail: mariana.kolostova@umb.sk


Vzdelanie:

 • docentka, Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, v odbore hudební teorie a pedagogika
 • Ph.D. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostrave, v odbore hudební teorie a pedagogika
 • Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici, Sj – Hv
 • Postgraduálne štúdium vysokoškolskej pedagogiky (Ústav rozvoja vysokých škôl, ÚRVŠ Bratislava)
 • Osvedčenie o absolvovaní Vzdelávania vysokoškolských učiteľov UMB zodpovedných za riadenie vysokoškolského vzdelávania (CCV UMB)

Pedagogické aktivity:

 • Členka študijnej komisie PF UMB.
 • Členka komisie pre hodnotenie kvality PF UMB.
 • Gestorka externého štúdia (2008-2018).
 • Zakladateľka a dirigentka MSZ Pedagóg (1984), neskôr Cantica paedagogica pri PF v Banskej Bystrici, dirigentka a organizačná vedúca (1987-1992), neskôr pretransformovaného v MSZ Jána Cikkera ( FHV UMB).
 • Dlhoročná členka prípravného výboru, tajomníčka, gestorka a viacnásobná editorka zborníka z medzinárodného sympózia o zborovom speve Cantus Choralis Slovaca.
 • Dlhoročná členka prípravného výboru festivalu vysokoškolských a stredoškolských speváckych zborov Akademická Banská Bystrica.
 • Tajomníčka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Súčasná koncepcia vyučovania hudobnej výchovy na 1. stupni ZŠ – výsledky, problémy, perspektívy". 2003.
 • Tajomníčka medzinárodnej hudobno-pedagogickej konferencie „Dni hudobnej výchovy – 10 rokov nových učebníc hudobnej výchovy v kontexte teórie a praxe" 2007.
 • Členka organizačného výboru medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie Twórczość codzienna w teorii i praktyce edukacyjnej s podtitulom Transgresje w nauczaniu, uczeniu się i wychowaniu. Poľsko-Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2015.
 • Chairman medzinárodnej muzikologickej konferencie Janáčkiana 2018. Katedra hudební výchovy PF Ostravské univerzity, Ostrava 2018.

Prehľad najvýznamnejších projektov: 

 • Riešiteľka grantovej úlohy KEGA „Osobnosť učiteľky materskej školy a jej vplyv na rozvoj hudobných schopností detí predškolského veku" (1990).
 • Riešiteľka grantovej úlohy KEGA „Exaktné overenie modelu rozšíreného vyučovania hudobnej výchovy na ZŠ Moskovská" (1992).
 • Riešiteľka grantovej úlohy KEGA a zástupkyňa vedúceho projektu „Príprava na ďalšie vzdelávanie učiteľov hudobnej výchovy v činnej praxi" (2008).
 • Riešiteľka grantovej úlohy KEGA a zástupkyňa vedúcej projektu „Prognózy a stratégie hudobného vzdelávania budúcich učiteľov na 1. stupni ZŠ" (2008).
 • Vedúca projektu GÚ KEGA "Zriadenie Kabinetu hudobnej pedagogiky prioritne orientovaného na osobnosti regionálnej hudobnej pedagogiky, historiografie, dokumentácie a dejín hudobnej výchovy" (2016-2018).

Členstvo v profesijných organizáciach: 

 • členka AUHS (1993)

Výberová bibliografia: 

 • Štefan Kantor. Rec: Vojtech Didi, Mária Strenáčiková. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. 84 s. [3,008 AH]. ISBN 80-8083-305-2.
 • Kontexty slovenskej hudobnej pedagogiky I. (v spoluautorstve). Rec. Eva Michalová, Milan Pazúrik. Banská Bystrica : Belianum, UMB 2013. 142 s. ISBN 978-80-557-0553-8.
 • Výrazné osobnosti slovenskej hudobnej pedagogiky Viliam Fedor a Tibor Sedlický. Rec. Belo Felix, Milan Pazúrik. Banská Bystrica : Belianum, UMB, 2015. 154 s. [8,3AH]. ISBN 978-80-557-0723-5 + [1CD]. ISBN978-80-557-0901-7.
 • Belo Felix a Eva Langsteinová. Osobnosti slovenskej hudobnej pedagogiky (v spoluautorstve). Rec. Jan Mazurek, Dagmar Michálková. Banská Bystrica : Belianum, UMB, 2018. 134 s. ISBN 978-80-557-1462-2.
 • Alexander Melicher a Vladimír Gajdoš. Osobnosti slovenskej hudobnej pedagogiky (ed.). Rec. Jan Mazurek, Dagmar Michálková. Banská Bystrica : Belianum, UMB 2018. ISBN 978-80-557-1461-5.

Ďalšia publikačná činnosť (výber): 

 • Preparation for the Further Education of Music Education Teachers in Active Practice - Analysis of Target Group Needs (v spoluautorstve). In The New Educational Review. ISSN 1732-6729, 2008, vol. 15, no. 2, s. 83-92.
 • Music workshop in university education of teachers at the Faculty of Education, Matej Bel University in Banská Bystrica. In Kreatyvność w edukaciji muzicznej : Praca zbiorowa pod redakcją naukovą Macieja Kołodziejskego. Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora 2014. ISBN 978-83-7549-190-6, s. 77-90.
 • Capriccioso na fortepian Vojtecha Didieho. In Muzyka, historia, teoria, edukacja. ISSN 2084-5081, 2015, Nr 5, s. 53-61.
 • The active perception of art music at the lower level of secondary school education (v spoluautorstve). In The Slavonic Pedagogical Studies Journal – The scientific educational journal. ISSN 1339-8660, 2015, roč. 4, No 2, s. 248-258.
 • Specifics of Belo Felix's pedagogical activity. In Acta Humanica. ISSN 1336-5126, 2016, roč. 13, č. 1, s. 8-20.
 • Vocal creativity in artistic expression. In Transgressions in artistic education. Person-Music-Art : Joint academic Publication. Jelenia Góra : Karkonoska Państwowa Szkoła Wyźsza 2016. ISBN 978-83-61955-42-9, s. 59-65.
 • Creativity and creation in the music education. In SWS international scientific conference on Arts and humanities 2019. Albena, Vol. 6, No. 1. S. 273-280. Sofia: STEF92 Technology, 2019.