1997 - Zmeny obsahu vzdelávania

2002 - PF UMB - Regionálna výchova a škola

2011 - MŠVVaŠ - Vzdelávanie a utváranie identity Slovákov žijúcich v zahraničí  - Kvalita vzdelávania a podpora národnej identity na slovenských školách v zahraničí

2011 - KEGA -  Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti vo vysokoškolskej príprave študentov odboru Predškolská a elementárna pedagogika

2014 - Erazmus (Lifelong Learning Programme)- Hemaine  - International Summer School of Heritage Management, Interpretation and Education

2018 - MŠVVaŠ - Vplyv edukačných a sociokultúrnych faktorov na utváranie národnostnej identity

2019 - Umelci v materskej škole - interpretácia umeleckého diela v predprimárnom vzdelávaní

2019 - Analýza stavu v technickom vzdelávaní a rozvoj technických zručností žiakov v primárnom vzdelávaní

2021-  Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=