PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.
Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

 

Pedagogická, vedecko-výskumná a publikačná činnosť v oblasti primárneho a predprimárneho vzdelávania so zameraním na spoločenskovedné, prírodovedné a technické disciplíny a oblasti - didaktika spoločenskovedných predmetov - vlastivedy, regionálna výchova, kultúrne a prírodné dedičstvo, spoločenskovedné vzdelávanie, environmentálna výchova, spoločenskovedné záujmové činnosti, ŠKD, príprava a realizácia exkurzií s vlastivedným prírodovedným aj technickým zameraním.

 

Vzdelanie:

Magisterské štúdium - Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici v odbore Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, špecializácia hudobná výchova

Rigorózna skúška - Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, zameranie Biológia dieťaťa a školské zdravotníctvo

Špecializačné inovačné štúdium  Integrované tematické vyučovanie (1996- 1997)  - Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici 

Doktorandské štúdium - Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici v odbore75 -02 - 9 teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii teória vyučovania na 1. stupni ZŠ  ukončené obhajobou dizertačnej práce na tému: Kurikulum vlastivedného vyučovania vo 4. ročníku základnej školy.

 

Prax:

Učiteľka - ZŠ Pohronská Polhora

Učiteľka - ZŠ Banská Bystrica, Magurská 16

Odborná asistentka - Katedra vlastivedy a prírodovedy PF UMB v Banskej Bystrici

Odborná asistentka - Katedra etickej výchovy PF UMB v Banskej Bystrici

Odborná asistentka - Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB v Banskej Bystrici

 

Doplňujúce vzdelanie a kurzy:

Program Krok za krokom 

Kurz predlekárskej prvej pomoci

Kurz ECDL

Kurz Vizuálna komunikácia na FHV UMB v Banskej Bystrici

Kurz Manažérstvo kvality

Kurz Auditorstvo kvality

 

Projekty:

1997 - Zmeny obsahu vzdelávania

2002 - PF UMB - Regionálna výchova a škola

2011 - MŠVVaŠ - Vzdelávanie a utváranie identity Slovákov žijúcich v zahraničí  - Kvalita vzdelávania a podpora národnej identity na slovenských školách v zahraničí

2011 - KEGA -  Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti vo vysokoškolskej príprave študentov odboru Predškolská a elementárna pedagogika

2014 - Erazmus (Lifelong Learning Programme)- Hemaine  - International Summer School of Heritage Management, Interpretation and Education

2018 - MŠVVaŠ - Vplyv edukačných a sociokultúrnych faktorov na utváranie národnostnej identity

2019 - Umelci v materskej škole - interpretácia umeleckého diela v predprimárnom vzdelávaní

2019 - Analýza stavu v technickom vzdelávaní a rozvoj technických zručností žiakov v primárnom vzdelávaní

2021-  Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Iné:

Odborná komisia pre primárne vzdelávanie pri ŠPÚ - členka

Porota celoslovenskej literárnej súťaže Cesty za poznaním minulosti - členka

Porota medzinárodnej súťaže Olympiáda techniky Plzeň 2016, 2017, 2018, 2019 - členka

 

Prednáškové pobyty:

2011 - Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, ČR

2014 - Jyväskylän yliopisto, Fínsko

2015 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Poľsko

2016 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Poľsko

2017 - Západočeská univerzita, Plzeň, ČR

2018 - Západočeská univerzita, Plzeň, ČR

2019 - Západočeská univerzita, Plzeň, ČR

 

 

 

 
 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=