AFC DUBOVSKÁ, Miriam. Mathematics teacher training for assessment of pupils. In MALT´14. Multi-dimensional aspects of learning and teaching in science and mathematics education. Norma : časopis za teoriju i praksu vaspitaňja i obrazovaňa. - Sombor : Pedagoški fakuľtet u Somboru, 2016. ISSN 0353-7129, 2016, roč. 21, č. 1, s. 41-48.

BEE BENIAČIKOVÁ, Mária et al. Hry vo vyučovaní matematiky. In Dva dny s didaktikou matematiky 2014 : sborník příspěvků, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Praha, 13.- 14. 2. 2014. 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-801-1, s. 25-31.

DAI DUBOVSKÁ, Miriam. Assessment : dizertačná práca. Školiteľ: Vladimír Janiš. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2016.

GHG DUBOVSKÁ, Miriam. Assessment in Mathematics. 1.vyd. Dostupné na internete: <https://projects.erasmusplus.rs/en/projects/view/397/file/resource/2590>

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
07:30 - 09:30
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=