Mgr. Miriam Dubovská, PhD.
Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

Miriam Dubovská vyštudovala učiteľstvo matematiky a výpočtovej techniky na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela, v Banskej Bystrici, v roku 1996.

Pred príchodom na fakultu pracovala v mimovládnom sektore.

V roku 2016 obhájila na FPV UMB v Banskej Bystrici dizertačnú prácu v odbore Teória vyučovania matematiky.
Na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, pôsobí ako odborná asistentka od roku 2018.
V študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika, ktorý je zameraný na prípravu učiteliek a učiteľov MŠ, zabezpečuje ich pripravenosť na rozvíjanie matematických predstáv detí predškolského veku.
V študijnom programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie sa zameriava na teoretickú a praktickú prípravu učiteliek a učiteľov 1. stupňa ZŠ v oblasti didaktiky matematiky.

 

Miriam Dubovská graduated in teaching mathematics and computer science at the Faculty of Natural Sciences of Matej Bel University in Banská Bystrica in 1996.

She worked in non-governmental sector.

In 2016, she defended her dissertation thesis in the field of Theory of Teaching Mathematics at Faculty of Natural Sciences at Matej Bel University in Banská Bystrica.

She has been working as an assistant professor since 2018, at the Department of Preschool and Elementary Pedagogy, Matej Bel University in Banská Bystrica.

In the study program Preschool and Elementary Pedagogy, which is focused on the preparation of kindergarten teachers, she prepares students for the readiness in the field of development of pre-mathematical skills of preschool children.

In the study program Primary Education, she focuses on the theoretical and practical training of primary school teachers in the field of didactics of mathematic.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
07:30 - 09:30
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=