doc. Mgr. Mariana Cabanová, PhD.
Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

Vyštudovala učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ na PF UMB.V roku 2009 ukončila na PF UMB aj doktorandské štúdium. Počas dokrtorandského štúdia abolvovala dva študijné pobytu v susedných krajinách.  V roku 2013 ukončila rozširujúce štúdium v odbore špeciálna pedagogika - poradenstvo. Pôsobila ako vychovávateľka v domove mládeže a ako odborná asistentka na PF OU v Ostrave. Na PF UMB pôsobí od roku 2008. Medzi témy odborného ako aj vedeckého záujmu patrí pedagogická diagnostika a diagnostikovanie, vzdelávanie žiakov so ŠVVP, rozvíjanie pregramotných spôsobilostí detí v materskej škole, rozvoj gramotnosti v primárnom vzdelávaní a profesia učiteľa.  Podieľala sa na riešení projektov VEGA, KEGA, APVV v pozícii rišiteľa, zástupcu zodpovedného riešiteľa ako aj zodpovednej riešiteľky.

 

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:30 - 11:30
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred telefonicky alebo mailom.

Kontaktný formulár

=