PaedDr. Monika Brozmanová,PhD.
Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

PaedDr. Monika Brozmanová, PhD. pôsobí na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky PF UMB od roku 2018. Vyučuje predmety zamerané na didaktickú prípravu budúcich učiteľov, emocionálnu výchovu a spoločenskovedné vzdelávanie. Do výučby aplikuje 20-ročné skúsenosti z práce v základnej škole, kde pôsobila ako učiteľka primárneho vzdelávania a následne ako riaditeľka školy. Zúčastnila sa viacerých domácich i zahraničných konferencií. Svoju vedeckú prácu orientuje na procesy hodnotenia žiakov v primárnom vzdelávaní vo vzťahu ku kurikulu a proces autoevalvácie školy. V dizertačnej práci s názvom: Analýza testovania vzdelávacích výsledkov žiakov primárneho stupňa školy v národnom kontexte sa zamerala na odkrývanie determinantov, ktoré výrazne ovplyvňujú úspešnosť žiakov slovenských škôl v testovaní. Tiež sa výskumne venuje problematike spoločenskovedného vzdelávania a analýze kurikulárnych dokumentov v uvedenej oblasti.

Profesijný rast

1999- 2007 – učiteľka na 1. stupni ZŠ

2000 – 2005 – vysokoškolské štúdium na PF UMB – Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, ukončené štátnou skúškou  a obhajobou diplomovej práce na tému:
Adaptácia žiakov malotriednych škôl pri prechode na 2. stupeň plnoorganizovanej základnej školy (získané VŠ vzdelanie 2. stupňa – Mgr.)
2005-2007 - rigorózne vzdelávanie v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika (PaedDr.) – ukončené obhajobou rigoróznej práce na tému: Autodiagnostika učiteľovho hodnotenia žiakov na 1. stupni základnej školy
2005 - Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou (Asociácia projektu Infovek): Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa
2006 - 2007 - Osvedčenie o absolvovaní priebežného vzdelávania: Etická výchova pre 1. stupeň ZŠ
2009 - Osvedčenie o  absolvovaní prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov, názov vzdelávania: Riadenie kvality školy (Príprava vedúcich pedagogických pracovníkov podľa Vyhlášky MŠ SR č. 42/1996 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov), poskytovateľ: MPC Bratislava, Regionálne pracovisko B. Bystrica
Názov záverečnej práce: Výchovno-vzdelávací program ZŠ Bacúch vo forme ponuky pre rodiča a spôsob riadenia výučby k jeho naplneniu
od roku 2007 –  do 2018 - riaditeľka základnej školy

2011 - 2013 - Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou - certifikát, názov: Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie cudzieho jazyka, poskytovateľ: Štátny pedagogický ústav, Bratislava
Názov záverečnej práce: Využitie hier pri nácviku slovnej zásoby v anglickom jazyku v primárnom vzdelávaní

2014 - 2015 Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na tvorbu testových úloh v elektronickom prostredí z matematiky a matematickej gramotnosti (vzdelávanie v oblasti tvorby a zadávania testových úloh do elektronického systému e-Test, národný projekt  - Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania), poskytovateľ: NÚCEM, Bratislava

2017 - Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (riaditeľov škôl a zástupcov riaditeľov škôl)
Názov záverečnej práce: Projekt inovácie v riadení v ZŠ

2014 -2018 - Doktorandské štúdium v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ukončené dizertačnou skúškou a obhajobou dizertačnej práce na tému: Analýza testovania vzdelávacích výsledkov žiakov primárneho stupna školy v národnom kontexte
(získané VŠ vzdelanie 3. stupňa – PhD.)

od septembra 2018 – odborná asistentka (vysokoškolská učiteľka) na Katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB v B. Bystrici

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
12:30 - 14:30
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné si vopred dohodnúť e-mailom, prípadne telefonicky, konzultácie prebiehajú aj počas dištančnej formy výučby on-line prostredníctvom platformy zoom.

Kontaktný formulár

=