Mgr. Michal Brodniansky, PhD.
Katedra hudobnej kultúry
Ružová 13
97411 Banská Bystrica
Slovensko

Profesijná charakteristika

Vyštudoval učiteľstvo akademických a umelecko-výchovných predmetov v kombinácii: Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo hudobnej výchovy (2012) na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Titul PhD. získal v odbore didaktika hudobného umenia na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v roku 2015. Už počas mgr. štúdia pracoval ako učiteľ ZUŠ so zameraním na predmety: hra na husliach, hudobná náuka, hra v súbore. Od roku 2016 pôsobil ako zástupca riaditeľa SZUŠ Quo Vadis vo Zvolene, neskôr poverený riadením tejto školy. Od roku 2003 pôsobí ako aktívny hudobník vo viacerých umeleckých telesách. Na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela pôsobí od 1.4.2017. Na Katedre hudobnej kultúry PF UMB zastáva funkciu koordinátora kreditového štúdia. Od septembra 2018 je zástupcom vedúcej katedry. Zároveň je členom komisie pre publikačnú, projektovú a umeleckú činnosť PF UMB. Tiež sa aktívne podieľa na organizácií festivalu vysokoškolských a stredoškolských speváckych zborov Akademická Banská Bystrica a medzinárodného sympózia o zborovom speve Cantus Choralis Slovaca, ktoré Katedra hudobnej kultúry organizuje. Je zodpovedný za koncerty absolventov. Je autorom a spoluautorom 3 vedeckých monografií a viac ako 16 vedeckých a odborných článkov v domácich aj zahraničných vedeckých časopisoch a zborníkoch.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:00 - 10:00
Streda
10:00 - 11:00
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=