TEORETICKÉ A ETICKÉ ZÁKLADY SOCIÁLNEJ PRÁCE (časť Teoretické základy sociálnej práce) - SYLABUS (seminár)

Ekonomika a manažment sociálnej práce, roč. 1. (Bc.), zimný semester, ak. rok 2019/2020

Informácie o vyučujúcom:

Vyučujúci: Mgr. Matej Almáši
E-mail: matej.almasi@umb.sk
Adresa kancelárie a konzultačné hodiny: A002, utorok: 09:00 – 11:00 hod.

Všeobecné informácie o predmete:

Popis predmetu:

 • Forma štúdia: denné,
 • Forma výučby: semináre,
 • Týždenný rozsah výučby predmetu: P: 1/S: 2,
 • Počet kreditov: 5

Cieľ predmetu:

Študent po úspešnom absolvovaní predmetu: Vie definovať sociálnu prácu v jednotlivých rovinách jej ponímania. Dokáže rozlíšiť sociálnu prácu ako praktickú činnosť, ako profesiu, ako vedu a študijný odbor. Vie analyzovať vývoj a súčasný stav sociálnej práce na Slovensku a v zahraničí. Ovláda základnú terminológiu v oblasti sociálnej práce a vie ju správne použiť. Orientuje sa v aktuálnych problémoch sociálnej práce ako praktickej činnosti, profesie, vedy a študijného odboru a kriticky ich reflektuje.

Tematické zameranie predmetu:

 1. Sociálna práca – jej základné vymedzenie a základné pojmy v sociálnej práci. (sociálna starostlivosť, sociálna pomoc, sociálna situácia, sociálny problém, sociálny pracovník, klient/sociálny klient...)
 2. Sociálna práca ako praktická činnosť. Vývoj sociálnej práce ako praktickej činnosti v zahraničí a na Slovensku. Významné osobnosti sociálnej práce v histórii a súčasnosti.
 3. Základné vymedzenie sociálnej práce ako praktickej činnosti. Determinanty sociálnej práce ako praktickej činnosti. Poslanie a ciele sociálnej práce. Sociálne fungovanie ako základné východisko sociálnej práce.
 4. Dilemy súčasnej sociálnej práce. Paradigmy sociálnej práce.
 5. Úrovne, druhy a formy sociálnej práce ako praktickej činnosti
 6. Klient v sociálnej práci. Cieľové skupiny sociálnej práce.
 7. Sociálna práca ako profesia. Profesia. Základné znaky sociálnej práce ako profesie. Profesionalizácia sociálnej práce. Aktuálne otázky a problémy sociálnej práce ako profesie na Slovensku.
 8. Sociálny pracovník/sociálna pracovníčka – základné kvalifikačné a osobnostné predpoklady pre výkon profesie. Role sociálnych pracovníkov a pracovníčok. Profesijné kompetencie sociálnych pracovníkov a pracovníčok.
 9. Sociálna práca ako študijný odbor. Vzdelávanie v sociálnej práci, jeho vývoj a súčasný stav. Vymedzenie sociálnej práce ako študijného odboru.
 10. Sociálna práca ako vedný odbor. Vymedzenie sociálnej práce ako vedného odboru. Predmet sociálnej práce. Vzťah sociálnej práce k iným vedám. Výskum v sociálnej práci.

Hodnotenie a ukončenie predmetu:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

 • Aktívna účasť a úlohy počas semestra: 15 bodov
 • Štúdium knihy a účasť na kolokviu: 10 bodov
 • Priebežná písomná skúška: 20 bodov
 • Ústna alebo písomná skúška: 40 bodov

Priebežné hodnotenie:*

Aktívna účasť na seminároch a plnenie úloh v priebehu semestra 15 bodov:

Študent sa počas seminárov aktívne zapája do diskusie na prezentované témy a rieši individuálne a skupinové úlohy.

Štúdium publikácie a účasť na kolokviu 10 bodov:

Kolokvium prebehne počas seminárov predmetu. Bude zamerané na diskusiu o publikácii: KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese: psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. 5.vyd. Praha: Portál, 2006. 147 s. ISBN 80-7367-181-6.

Priebežná písomná skúška 20 bodov:

Priebežná písomná skúška po téme cieľové skupiny sociálnej práce.

 

* Pre úspešné absolvovanie priebežného hodnotenia je potrebné z každej jeho časti získať minimálne 65 % bodov.

Záverečné hodnotenie:*

Ústna alebo písomná skúška max 40 bodov (TZSP: 20 bodov; EZSP: 20 bodov):

Študent si môže vybrať formu skúšky. Skúška pozostáva z odpovede z rozsahu osnovy predmetu.
Podmienkou účasti na skúške je získanie minimálne 30 bodov za priebežné hodnotenie.

 

 * Pre úspešné absolvovanie záverečného hodnotenia je potrebné v ňom získať minimálne 65 % bodov.

Popis hodnotenia predmetu:

A (100-94); B (93-87); C (86-80); D (79-73); E (72-65); FX (64 a menej)

Odporúčaná literatúra:

 1. BALOGOVÁ, B.,ŽIAKOVÁ, E. (eds.). Vademecum sociálnej práce. 1. vyd. Košice: 2017.
 2. BRNULA, P. Sociálna práca. Dejiny, teórie a metódy. Bratislava : 2012.
 3. HUDECOVÁ, A. a kol. Profesijne kompetencie sociálnych pracovníkov v kontexte intencionálnych a inštitucionálnych reflexií. Banská Bystrica: 2010.
 4. KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese: psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. Praha:Portál, 2006.
 5. LEVICKÁ, J. Teoretické aspekty sociálnej práce. Bratislava : 2002
 6. LEVICKÁ, J. Na ceste za klientom. Trnava : 2006.
 7. LEVICKÁ, J. a kol. Identita slovenskej sociálnej práce. Trnava: 2015.
 8. LEVICKÁ, J. a kol. Sociálna práca I. Trnava : 2007.
 9. MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001.
 10. MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. Praha : Portál, 2003.
 11. MATOUŠEK,O.,KOLÁČKOVÁ,J., KODYMOVÁ,P. Sociální práce v praxi. Praha: 2005.
 12. MÁTEL, A., OLÁH, SCHAVEL, M. Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce 1. Košice : 2011.
 13. NAVRÁTIL, P. Úvod do teorií a metód sociální práce. 2001.
 14. NAVRÁTIL. P. Teorie a metody socialni prace. 1. vyd. Brno: 2001.
 15. OLÁH, M.,SCHAVEL, M.,ONDRUŠOVÁ, Z,NAVRÁTIL, P. Sociálna práca. Vybraté kapitoly s dejín , teórie a metód sociálnej práce. Bratislava: 2009.
 16. SKYBA, M. Veda o sociálnej práci. Vybrané kapitoly. 1. vyd. Prešov: 2016.
 17. STRIEŽENEC, Š. Úvod do sociálnej práce. Trnava: 1999.
 18. THELENOVÁ, K. Teorie sociální práce I. Liberec: 2011.
 19. TOKÁROVÁ, A. a kol. Sociálna práca. Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce. Prešov: 2003.
 20. ŽILOVÁ, A. Úvod do teórie sociálnej práce. Badín: 2005.
 21. ŽILOVÁ, A. Kapitoly z teórie sociálnej práce I. Žilina: 2000.
 22. Zákon NR SR 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:00 - 11:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=