Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Výber z publikačnej činnosti / Selection from publishing activities

Oblasť  "Supervízia"/Publishing area "Supervision": 

 

Oblasť "História a súčasnosť sociálnej práce"/Publishing area "History and present of social work":

 

Oblasť "Behaviorálne závislosti"/Publishing area "Behavioral addictions":

 • ADC - PETRUŽELKA, B., BARTÁK, M., ROGALEWICZ, V., ROSINA, J., POPOV, P., GAVUROVÁ, B., ČIERNA, M., VASKA, L., ŠAVRNOCHOVÁ, M., DLOUHÝ, M. (2018). Problematic and risky sexual behaviour under the influence of alcohol among university students. In Cent Eur J Public Health 2018; 26 (4), 289–297. ISSN 1803-1048. DOI: 10.21101/cejph.a5195; E-verzia: https://cejph.szu.cz/artkey/cjp-201804-0008_problematic-and-risky-sexual-behaviour-under-the-influence-of-alcohol-among-university-students.php 
 • ADM - PETRUŽELKA, B., BARTÁK, M., ROGALEWICZ, V., POPOV, P., GAVUROVÁ, B., DLOUHÝ, M., VASKA, L., ŠAVRNOCHOVÁ, M., ČIERNA, M. (2017). Alcohol use and related problems among students of social work at selected universities in the Czech republic and Slovakia - a pilot study of risky periods = Užívání alkoholu a s ním spojené problémy mezi studenty oboru sociální práce na vybraných univerzitách v České republice a na Slovensku – pilotní studie rizikových období; https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85031746460&origin=inward&txGid=319190f4b2bcb21ece94d50259442e3e. In: Adiktologie = Addictology : odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí. - ISSN 1213-3841<http://scidaparchiv.cvtisr.sk/?fn=periodika&issn=1213-3841>. Roč. 17, č. 2 (2017), s. 108-117.: DOI: E-verzia: https://www.addictology.cz/wp-content/uploads/2018/10/clanek_5-1.pdf
 • ADM – ALMAŠIOVÁ, A., ŠAVRNOCHOVÁ, M., BARTÁK, M., ALMÁŠI, M., HOLDOŠ, J., VASKA, L., HUDECOVÁ, A. (2019). Excessive Use of the Internet and Playing Computer Games in Socially Excluded Slovak Communities. In  Adiktologie = Addictology. 19(4), 169–177. ISSN 1213-3841. DOI: 10.35198/01-2019-004-0001. E-verzia: https://adiktologie-journal.eu/wp-content/uploads/2019/04/01almasiova.pdf výstup z vedeckého projektu VEGA 1/0692/18 Závislosť od internetu u žiakov základných škôl v podmienkach SR a ČR.
 • ADM - ŠAVRNOCHOVÁ, M., ALMAŠIOVÁ, A., ALMÁŠI, M., VASKA, L., BARTÁK, M., GABRHELÍK, R., PETRUŽELKA, B., VACEK, J. (2020). Identifikácia rizikových skupín žiakov a žiačok základných škôl na Slovensku a v Česku pre účely tvorby efektívnych preventívnych opatrení v oblasti technologických závislostí = Identification of risk groups among primary school pupils in Slovakia and the Czech republic: Creating effective preventive measures in relation to technological addictions.  In Sociální práce/Sociálna práca. 20(2), s. 31-49. ISSN 1213-6204 https://socialniprace.cz/issue/2020-02/ výstup z vedeckého projektu VEGA 1/0692/18 Závislosť od internetu u žiakov základných škôl v podmienkach SR a ČR. 
 • AED – ALMÁŠI, M., VASKA, L. (2020). Adaptácia 7-item game addication scale a cyber pornography addiction test na slovenské podmienky: bezpečné miesto pre dospievajúcich mužov - počítačové hry a online porno = The adaptation of the 7-item game addiction scale and the cyber pornography addiction test for Slovak conditions: a safe place for yuvenile men - computer games and online porn. In ŠAVRNOCHOVÁ, M., VRŤOVÁ, J. Behaviorálne závislosti v kontexte sociálneho fungovania : zborník vedeckých štúdií. Banská Bystrica: Belianum. ISBN 978-80-557-1747-0, s. 7-23. E-verzia: http://avspsr.weebly.com/uploads/4/0/4/7/4047229/behavioral_add_zborn%C3%ADk_2020.pdf výstup z vedeckého projektu VEGA 1/0692/18 Závislosť od internetu u žiakov základných škôl v podmienkach SR a ČR.
 • AFK – ŠAVRNOCHOVÁ, M., ALMÁŠI, M., VASKA, L. (2019). Training of social workers in the knowledge of the paradox of social exclusion in the context of technological addictions in Slovak socially excluded communities. EASSW 2019 Madrid Conference [04.06.2019-07.06.2019], Madrid In: EASSW 2019 Madrid conference [elektronický dokument] : book of abstracts / Universidad Complutense de Madrid, 2019. ISBN 978-84-09-13160-0, s. 537-537 - Poster. Book of Abstracts: https://eventos.ucm.es/21952/files/european-association-of-schools-of-social-work.-conference-madrid-2019.html výstup z vedeckého projektu VEGA 1/0692/18 Závislosť od internetu u žiakov základných škôl v podmienkach SR a ČR.

 

Oblasť "Trh práce a služby zamestnanosti"/Publications area "Labor market and employment services":

 • AAB - KUSIN, V., ČAVOJSKÁ, K., VASKA, L. (2015). Človek vo svete práce. Filozofické a sociálno-politické reflexie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. 146 s. ISBN 978-80-223-4016-8.
 • FAI KUCHAŘ, P., VASKA L. (Eds., 2013). Regional Aspects of Unemployment in the Czech Republic and Slovakia. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústi nad Labem, 2013. 206 s. ISBN 978-80-7414-674-9. 2 kapitoly v rámci monografie: ABC - KUCHAŘ, P., VASKA, L. (2013). Basic aspects of unemployment, s. 8-33; ABC - MICHELOVÁ, R., VASKA, L. (2013). Unemployment in Teaching, s. 153-185. e-verzia: https://www.pdf.umb.sk/app/cmsFile.php?disposition=a&ID=20674 - výstupy z vedeckého projektu APVV SK-CZ-0091-11, Slovensko-česká medzivládna vedecko-technická spolupráca na roky 2012-2013: Rozvoj spolupráce prostredníctvom prípravy výskumného projektu pre porovnanie sociálnych aspektov dlhodobej nezamestnanosti vo vybraných regiónoch ČR a SR.
 • ACB - VASKA, L. (2014). Služby zamestnanosti a vybrané aspekty sociálnej práce s nezamestnanými. Bratislava: Iris. ISBN: 978-80-89726-25-7. e-verzia: https://umbsk-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lvaska_umb_sk/EoK3XsJmNHVPpwZ5EV4hDDsBEWsLqsUO1kkD3vEeChBdfw?e=SFygqw
 • AFD - ČIERNA, M., VASKA, L. (2011). Vybrané nástroje aktívnej politiky trhu práce a ich využívanie zamestnávateľmi = Selected instruments of active labor market policies and their exploitation by employers In ONDRUŠKOVÁ, E., KOSCUROVÁ, Z. (eds.). Realita a vízia sociálnej práce. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava. 2011. ISBN978-80-223-3075-6.
 • BCI - VASKA, L. (2006). Úvod do sociálnej práce s nezamestnanými. Mojmírovce : Nadácia Mojmír, 2006. 107 s.

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
14:00 - 16:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Po dohode s vyučujúcim je možné konzultovať aj iné dni, príp. formou online.

Registračný formulár

=