Kde ma nájdete

doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.
Ružová 13
97411 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

Ladislav Vaska je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2001 na Pedagogickej fakulte ukončil štúdium sociálnej práce na Katedre sociálnej práce. Už počas štúdia sa zúčastnil krátkodobej stáže v Škótsku (Edinburgh), ktorá nadväzovala a súvisela s absolvovaným výcvikom (v rokoch 1998-1999) v medzinárodnom projekte ARKS (Second Chance to Learn) zameranom na prácu s marginalizovanými skupinami ľudí. Po jeho absolvovaní spolu s 13-timi kolegami z ročníka spustili (v roku 1999) na Slovensku pilotáž a následne (v roku 2000) akreditovaný kurz pre ľudí bez práce – konkrétne pre ľudí s minimálnym vzdelaním – na Úradoch práce (sociálnych vecí a rodiny).

Po ukončení štúdia absolvoval v rokoch 2001-2004 dlhodobý česko-slovenský výcvik v skupinovej psychoterapii (hlbinného charakteru) – S.U.R. a následne v rokoch 2006-2007 dlhodobý výcvik v supervízii (ASSP). Dodnes pôsobí okrem vedecko-pedagogickej činnosti aj ako aktívny supervízor na Slovensku a v ČR pre rôzne sociálne a komerčné organizácie.

V roku 2004 ukončil rigorózne pokračovanie na PdF UK v Bratislave, v roku 2008 doktorandské štúdium na FZaSP TU v Trnave a v roku 2014 habilitačné konanie na PF KU v Ružomberku – všetky tituly získal v odbore sociálna práca.

V rokoch 2001 až 2017 pracoval na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, kde bol v rokoch 2011-2015 vedúcim katedry. V rokoch 2015 až 2017 bol garantom  bakalárskeho štúdia sociálnej práce a spolugarantom v ostatných stupňoch štúdia (Mgr. a PhD.) a habilitačného a inauguračného konania. V období pôsobenia na Univerzite Komenského aktívne zastupoval aj PdF UK v Bratislave ako člen Rady vysokých škôl SR (2012-2015). Počas pôsobenia na Univerzite Komenského v Bratislave získal cenu dekana PdF UK za prínos v oblasti rozvoja Študentskej vedeckej činnosti (2006), cenu  dekanky za rozvoj fakulty v oblasti vedecko-výskumnej činnosti (2016) a cenu rektora UK v Bratislave za rozvoj vedecko-výskumnej činnosti (2015).

Od roku 2017 pôsobí ako docent na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a na čiastkový úväzok tiež ako docent na Katedre sociálnej práce FSE Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (ČR).

Na Katedre sociálnej práce PF UMB v Banskej Bystrici je spolugarantom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia a vyučuje predmety: Teoretické základy sociálnej práce, Supervízia v sociálnej práci a Supervízia v sociálno-výchovnej praxi, vedie sociálno-psychologické výcviky a odborné praxe študentov a študentiek sociálnej práce. 

Profesionálne sa orientuje najmä na oblasti: základy a dejiny sociálnej práce, supervízia v sociálnej práci, politiku zamestnanosti a trhu práce a v posledných rokoch aj na oblasť závislostí (v sociálne vylúčených lokalitách). Je trénerom sociálnych zručností, vedie sociálno-psychologické výcviky a realizuje supervíziu odbornej praxe študentov a študentiek sociálne práce. V uvedených oblastiach pravidelne publikuje a realizuje v nich aj výskumné aktivity. Je členom rôznych výskumných tímov, hodnotiteľom výskumných organizácií (napr. člen odbornej komisie MPSV ČR pre hodnotenie rezortom zriadených výskumných organizácií) a podpredsedom Akreditačnej komisie pre vzdelávanie MPSVaR SR.  Zároveň je v súčasnosti recenzentom akademických statí časopisu Sociální práce/Sociálna práca a členom redakčnej rady odborného časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi. Dlhodobo spolupracuje s Klinikou adiktológie 1.LF UK v Prahe (ČR) a je členom odborových komisií (predsedom na PF UMB v Banskej Bystrici, členom na FF UPJŠ v Košiciach a FF PU v Prešove), členom rigoróznych, doktorandských a habilitačných konaní v odbore sociálna práca.

Zavádzal na Slovensku supervíziu odbornej praxe do vysokoškolského štúdia sociálnej práce, prispel k rozvoju vzdelávania koncepčným ukotvením a financovaním odborných praxi zo štátneho rozpočtu, participoval na príprave Zákona o sociálnej práci, je zakladajúcim členom Komory sociálnych pracovníkov a asistentov SR (KSPaASP SR) a hosťujúcim členom KSPaASP SR. V roku 2015 mu bol zaslaný ďakovný list od Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR za podieľanie sa na rozvoji sociálnej práce (príprava „Zákona o sociálnej práci“).

Do roku 2018 pôsobil ako predseda Stálej komisie ŠVOČ (Študentskej vedeckej a odbornej činnosti) v odbore sociálna práca pri AVSP SR, bol predsedom pracovnej skupiny pre oblasť „Supervízia“ pri tvorbe Vademeca sociálnej práce (Výkladový slovník) a podieľal sa ako člen pracovnej skupiny na tvorbe nového opisu študijného odboru sociálna práca.

V súčasnosti je predsedom Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku.

Je autorom viacerých vedeckých a odborných monografií a kapitol vo vedeckých monografiách, publikoval výskumné správy a niekoľko vedeckých a odborných článkov najmä v oblasti supervízie, politiky zamestnanosti a trhu práce a v posledných rokoch jeho profesionálnej činnosti aj v oblasti závislostí.

V oblasti projektovej činnosti aktuálne zastáva pozíciu hlavného riešiteľa (na roky 2018-2020) projektu VEGA so zameraním na supervíziu organizácie a zároveň je zástupcom hlavnej riešiteľky (na roky 2018-2020) v projekte VEGA so zameraním na závislosť od internetu u žiakov ZŠ na Slovensku a v Česku.

V minulosti bol hlavným riešiteľom bilaterálneho projektu APVV zameranom na regionálne aspekty nezamestnanosti v ČR a SR (v rokoch 2012-2013) a spoluriešiteľom viacerých úspešných projektov VEGA a KEGA. V rámci projektu ESF (v rokoch 2011-2015) bol vedeckým pracovníkom, odborným konzultantom a zahraničným expertom v českých vedeckých a inovačných projektoch realizovaných na Ústave sociálnej práce Univerzity Hradec Králové.

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
16:00 - 18:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Po dohode s vyučujúcim je možné konzultovať aj iné dni.

Kontaktný formulár

=