doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

Ladislav Vaska je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2001 na Pedagogickej fakulte ukončil štúdium sociálnej práce na Katedre sociálnej práce. Už počas štúdia sa zúčastnil krátkodobej stáže v Škótsku (Edinburgh), ktorá nadväzovala a súvisela s absolvovaným výcvikom (v rokoch 1998-1999) v medzinárodnom projekte ARKS (Second Chance to Learn) zameranom na prácu s marginalizovanými skupinami ľudí. Po jeho absolvovaní spolu s 13-timi kolegami z ročníka spustili (v roku 1999) na Slovensku pilotáž a následne (v roku 2000) akreditovaný kurz pre ľudí bez práce – konkrétne pre ľudí s minimálnym vzdelaním – na Úradoch práce (sociálnych vecí a rodiny).

Po ukončení štúdia absolvoval v rokoch 2001-2004 dlhodobý česko-slovenský výcvik v skupinovej psychoterapii (hlbinného charakteru) – S.U.R. a následne v rokoch 2006-2007 dlhodobý výcvik v supervízii (ASSP). Dodnes pôsobí okrem vedecko-pedagogickej činnosti aj ako aktívny supervízor na Slovensku a v ČR pre rôzne sociálne a komerčné organizácie.

V roku 2004 ukončil rigorózne pokračovanie na PdF UK v Bratislave, v roku 2008 doktorandské štúdium na FZaSP TU v Trnave a v roku 2014 habilitačné konanie na PF KU v Ružomberku – všetky tituly získal v odbore sociálna práca.

V rokoch 2001 až 2017 pracoval na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, kde bol v rokoch 2011-2015 vedúcim katedry. V rokoch 2015 až 2017 bol garantom bakalárskeho štúdia sociálnej práce a spolugarantom v ostatných stupňoch štúdia (Mgr. a PhD.) a habilitačného a inauguračného konania. V období pôsobenia na Univerzite Komenského aktívne zastupoval aj PdF UK v Bratislave ako člen Rady vysokých škôl SR (2012-2015). Počas pôsobenia na Univerzite Komenského v Bratislave získal cenu dekana PdF UK za prínos v oblasti rozvoja Študentskej vedeckej činnosti (2006), cenu dekanky za rozvoj fakulty v oblasti vedecko-výskumnej činnosti (2016) a cenu rektora UK v Bratislave za rozvoj vedecko-výskumnej činnosti (2015).

Od roku 2017 pôsobí ako docent na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a na čiastkový úväzok tiež ako docent na Katedre sociálnej práce FSE Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (ČR).

Na Katedre sociálnej práce PF UMB v Banskej Bystrici je spolugarantom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia a vyučuje predmety: Teoretické základy sociálnej práce, Supervízia v sociálnej práci a Supervízia v sociálno-výchovnej práci sociálnych pedagógov, Supervízia (pre študentov jednoodborovej psychológie), Sociálno-psychologický tréning I, II a III a Odborná prax II. 

Profesionálne sa orientuje najmä na oblasti: základy a dejiny sociálnej práce, supervízia v sociálnej práci, politiku zamestnanosti a trhu práce a v posledných rokoch aj na oblasť závislostí (v sociálne vylúčených lokalitách). Je trénerom sociálnych zručností, vedie sociálno-psychologické výcviky a realizuje supervíziu odbornej praxe študentov a študentiek sociálne práce. V uvedených oblastiach pravidelne publikuje a realizuje v nich aj výskumné aktivity. Bol a je členom rôznych výskumných tímov, hodnotiteľom výskumných organizácií (napr. v rokoch 2018-2019 členom odbornej komisie MPSV ČR pre hodnotenie rezortom zriadených výskumných organizácií) a podpredsedom Akreditačnej komisie pre vzdelávanie MPSVaR SR. Zároveň je v súčasnosti členom redakčnej rady časopisu Journal Socioterapie (v databáze EBSCO Publishing), pôsobí ako recenzent akademických statí pre časopis Sociální práce/Sociálna práca (v databáze SCOPUS), kde bol v rokoch 2020-2021 aj členom redakčnej rady a v minulosti bol (v rokoch 2018 až 2020) členom redakčnej rady odborného časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi. Spolupracuje s Klinikou adiktológie 1.LF UK v Prahe (ČR) a je členom odborových komisií (predsedom na PF UMB v Banskej Bystrici, členom na FF UPJŠ v Košiciach, FF PU v Prešove a FZaSP Tu v Trnave), členom rigoróznych, doktorandských, habilitačných a inauguračných konaní v odbore sociálna práca.

Zavádzal na Slovensku supervíziu odbornej praxe do vysokoškolského štúdia sociálnej práce, prispel k rozvoju vzdelávania koncepčným ukotvením a financovaním odborných praxi zo štátneho rozpočtu (pozri viac: https://socialniprace.cz/financovanie-odbornych-praxi-zo-statneho-rozpoctu-ako-krok-zvysovania-statusu-socialnej-prace/), participoval na príprave Zákona o sociálnej práci, je zakladajúcim členom Komory sociálnych pracovníkov a asistentov SR (KSPaASP SR) a hosťujúcim členom KSPaASP SR. V roku 2015 mu bol zaslaný ďakovný list od Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR za podieľanie sa na rozvoji sociálnej práce (príprava „Zákona o sociálnej práci“).

Do roku 2018 pôsobil ako predseda Stálej komisie ŠVOČ (Študentskej vedeckej a odbornej činnosti) v odbore sociálna práca pri AVSP, bol predsedom pracovnej skupiny pre oblasť „Supervízia“ pri tvorbe Vademeca sociálnej práce (Terminologický slovník) a podieľal sa ako člen pracovnej skupiny na tvorbe nového opisu študijného odboru sociálna práca.

V súčasnosti je predsedom slovenskej Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci (http://avspsr.weebly.com/).

Je autorom viacerých vedeckých a odborných monografií a kapitol vo vedeckých monografiách, publikoval výskumné správy a niekoľko vedeckých a odborných článkov najmä v oblasti supervízie, politiky zamestnanosti a trhu práce a v posledných rokoch jeho profesionálnej činnosti aj v oblasti závislostí. Link na publikácie a publikačné výstupy: https://www.pdf.umb.sk/lvaska/publikacie.html.

 

V oblasti projektovej činnosti donedávna zastával pozíciu hlavného riešiteľa (na roky 2018-2020) projektu VEGA so zameraním na supervíziu organizácie a zároveň bol zástupcom hlavnej riešiteľky (na roky 2018-2020) v projekte VEGA so zameraním na závislosť od internetu u žiakov ZŠ na Slovensku a v Česku. 

V minulosti bol hlavným riešiteľom bilaterálneho projektu APVV zameranom na regionálne aspekty nezamestnanosti v ČR a SR (v rokoch 2012-2013) a spoluriešiteľom viacerých úspešných projektov VEGA a KEGA. V rámci projektu ESF (v rokoch 2011-2015) bol vedeckým pracovníkom, odborným konzultantom a zahraničným expertom v českých vedeckých a inovačných projektoch realizovaných na Ústave sociálnej práce Univerzity Hradec Králové.

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
16:00 - 18:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Po dohode s vyučujúcim je možné konzultovať aj iné dni.

Kontaktný formulár

=