Mgr. Lýdia Simanová, PhD.
Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobí od roku 2016. Vyštudovala učiteľstvo predmetov slovenský jazyk a literatúra - hudobná výchova (1990) na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici a anglický jazyk (2001) na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici. Doktorandské štúdium ukončila obhajobou dizertačnej práce na tému  Kurikulum primárneho vzdelávania a jeho kvalita v medzinárodnom porovnaní (2016).
V predchádzajúcom období pôsobila ako učiteľka v základnej a strednej škole (slovenský jazyk, anglický jazyk, hudobná výchova 1. – 2. stupeň ZŠ, 1. – 4. ročník SŠ). Pôsobila ako lektorka učiteľov ZŠ, SŠ  Projektov Občan,  Základy demokracie v organizáciách  Nadácia Milana Šimečku, Združenie Orava s účasťou na medzinárodných konferenciách (ČR, USA).
Vo svojej vedecko-výskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti sa venuje primárne problematike vzdelávacích reforiem, metodike a didaktike rozvíjania čitateľstva. Odborne sa špecializuje na výučbu jazykovedných a didaktických disciplín materinského jazyka a literatúry pre deti a mládež.

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
08:00 - 10:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=